Springerklubben                                Sammanträdesdatum

                                                                                              2005-04-17/18

 

Sammanträde med styrelsen

 

Tid:                16/4-05  10.30 -19.15

                     17/4-05   9.00 – 15.30  

 

Plats:             Vallby Prästgård, Enköping

 

Protokollet omfattar § 11 - § 32

Närvarande:

Krister Söderstam – Ordförande, 

Martin Adner,
Olle Carlson,

André Lindmark,
Ingrid Sandström § 10- § 17

VainoWiik,
Siv Ödlund

 

Anmält förhinder: Tania Lindén, Ann-Sofie Öhman

 

§ 11              Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

 § 12    Godkännande av föredragslistan.

 

Föredragslistan godkändes efter att verksamhetgenomgång: kassör uppflyttas och verksamhetsgenomgång: medlemsansvarig flyttas till söndagen

Olle vill att i protokollet skall det framgå vem som ansvarar för paragrafen samt när den skall vara klar.

 

§ 13     Justerare

 

            Olle Carlsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 14     Föregående mötesprotokoll

 

            Protokollet lades med godkännande till handlingarna

 

§ 15     Rapporter

 

            Ekonomisk rapport: Olle Carlsson återkommer vid nästa möte med en rapport.

            SSRK: s kassörsträff..

            SSRK: s ordf. träff  
            SSRK: s utställn.sekr.träff: Siv rapporterade att rasklubbarnas officiella utställningar får gratis radannons i Apportören.

            Inkommande post:    Protokoll från Smålands lokalavdelning

            Gävle/Dala ang. Off. Lydnadsprov.

            Elev vid jaktanlagsprov

 

Styrelsen beslutade  

att Martin Adner ber Gävle/Dala presentera en budget för lydnadsprovet.
 Provet får inte gå med förlust

 

§ 16     Bordlagda ärenden.

 

Ekonomiska rutiner: Ingrid Sandström går igenom vissa poster. Lämnar rapport till Olle Carlsson under v.16.

Budgeten för 2005 revideras av Ingrid Sandström och Olle Carlsson.

En räkning från 2003 som härrör till Symposiet har inkommit.

Styrelsen skall via valberedningen arbeta för att minst en revisor är godkänd.

Balansräkning skall skickas till revisorerna 2 ggr per år.

 

Styrelsen beslutade
att Olle Carlsson och Ingrid Sandström till nästa möte skall gå igenom
dokumentet Att vara revisor.

 

Styrelsen beslutade
att Krister Söderstam skall kontakta revisorerna.

 

Styrelsen beslutade

att räkningen från Symposiet skall betalas omgående.

 

§ 17     Styrelsens verksamhetsområden

           

Styrelsen diskuterade rutiner för varje verksamhetsområde för att få en väl fungerade styrelse.

 

Kassör: se bilaga 1

           

Styrelsen beslutade
att Olle gör samtliga nödvändiga adressändringar gällande post och bank.

 

Styrelsen beslutade
           
att Olle och Ingrid kontrollerar det norska kontot

 

Styrelsen beslutade

att Olle öppnar ett telekonto för telefonmöten.

 

Styrelsen beslutade
           
att Olle kontrollerar klubbens försäkring

 

Styrelsen beslutade
att André utformar en reseräkningsblankett för SK.

 

Styrelsen beslutade

att vid köp mot faktura skall dessa fakturor skickas till Olle och märkas med den aktivitet som kostnaden berör samt vem som har beställt.
Inköpet / beställningen skall bekräftas, samtidigt med ett mail till Olle som en förattest. 

 

Styrelsen beslutade

att ingen får göra en beställning utanför lagd budgetram.

 

Styrelsen beslutade

att resor betalas mot reseräkning eller vid dyrare resor mot faktura.

 

Styrelsen beslutade
att Olle kontrollerar om och till vilket konto Agria har betalat enligt avtalet.

 

Avtalet med Agria går ut detta år och nytt gäller från 2006. 

 

Styrelsen beslutade
att Krister kontaktar Agria angående avtalet och återkommer vid nästa möte.

 

Styrelsen beslutade

att endast Krister och Olle har rätten att ingå juridiska avtal.

 

 

§ 18     Att vara förtroende vald i en ideell förening

 

            Vi diskuterade vikten med att inse vad det betyder att vara förtroendevald.       

§ 19     Springerklubbens syfte och mål

 

Vi diskuterade vilka verksamhetsområden vi skall arbeta emot.

Ta vara på de rasspecifika egenskaperna hos våra Springer spaniel.

 

§ 20     Medlemsfocus

 

Krister informerade om vikten att vara lyhörd inför medlemmarnas olika intressen. Vi diskuterade också om hur vi kan få flera medlemmar aktiva och även öka medlemsantalet.

Förslag- Fler springerträffar där man har olika teman

Webbforum

Ta fram ett program hur vi skall arbeta mot uppfödarna.

             

§ 21     Styrelsens verksamhetsområden

 

            Sekreterare:               se bilaga 2

 

            Ordförande:                se bilaga 3

 

            Informationsansvarig

 

            Styrelsen beslutade
           
att bordlägga ärendet till nästa möte
                      André och Vaino utformar en arbetsfördelning. André ger förslag.

            .

            Styrelsen beslutade
           
att Vaino upprättar en spridningslista till veterinärer.

 

Styrelsen beslutade
att Krister och André kontaktar Royal Canin angående sponsoravtal.

 

Skrivelse från medlem angående informationsflöde.

Styrelsen diskuterade vem som skall vara ansvarig för information till mailgruppen lokalavdelningar

 

Styrelsen beslutade

att ordförande och sekreterare ger allmän information

att André ger sammandrag från styrelsemöte

att Krister informerar från SSRK:s fullmäktige

att Siv informerar i avelsfrågor

att Martin informerar om jakt

 

Styrelsen beslutade

att sekreterare i samråd med ordförande besvarar skrivelser som ej är riktade.

 

André arbetar vidare med utveckling av mailgrupper.

 

Avelsansvarig:             se bilaga 4

 

Skrivelse från SKK angående uppfödare med ”icke hänvisning”

 

Styrelsen beslutade

att anta RAS och snarast möjligt skicka det till SSRK.

 

Styrelsen beslutade

att avelsansvarig skall ansöka om hälsoprogram på ögon enligt RAS-dokumentet

 

Styrelsen beslutade

att till avelsansvarig knyta en kommitté på resterande 4 år. Avelsansvarig utser kommittén i samråd med styrelsen

 

Styrelsen beslutade

att till avelskommittén att utifrån RAS göra prioriteringar, föreslå aktiviteter
                     samt återkomma till styrelsen vid nästa möte.

 

 

Utställningsansvarig:

 

Utställningsansvarig ansvara och samordnar lokalavdelningarnas inofficiella utställningar.

 

Styrelsen beslutade
att bordlägga frågan om Club Show till nästa möte.

 

Styrelsen beslutade
           
att AnnSofie Öhman kontaktar Borås kennel klubb angående domarkostnad. 

 

Styrelsen beslutade
           
att Olle begär in offert för hyra av tält till Club Show 

 

Ett nytt vandringspris till Bästa Jaktmeriterade kommer att delas ut på Club Show. Vandringspriset är inrättat av kennel Astrospring

 

Styrelsen beslutade

att behålla BIR och BIM jaktklass.

att nya vandringspriset BIS Jaktmeriterade utdelas direkt innan det stora BIS:et

           

           

§ 22     Tidigare beslut Club Show

 

            Styrelsen beslutade

att vid nästa fullmäktige lägga förslag på att riva upp gällande beslut och begära att styrelsen får mandat att få bestämma plats och tid för Club Show

 

 

§ 23     Uppföljning av fullmäktige

 

            Styrelsen beslutade
                     att Olle kontaktar Torbjörn om förhandsbeskedet från SKK angående bidraget
                     till Symposiet. Sedan ta kontakt med SKK och utifrån det bestämma hur vi går
                     vidare.

 

Styrelsen beslutade
att Olle återkommer till styrelsen med förslag till rutiner vid större engagemang

 

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan om en ordförande träff under 2005 tilldess styrelsen fått en
ekonomisk rapport

 

§ 24     Hälsoenkät

 

            Siv och Vaino redogjorde för den mentala biten i Hälsoenkäten.

 

            Styrelsen beslutade
           
att avelskommittén återkommer vid nästa möte med resterande

 

 

§ 25     Raskompendiet
 

Raskompendiet skall skrivas klart. Den historiska delen fattas

 

Styrelsen beslutade
           
att Siv kontaktar Eva Frisk om hon kan skriva springern historia

att  Martin begär in offert för tryck av Raskompendiet 

 

 

§ 26     SSRK: s fullmäktigemöte

 

Krister informerade om motionen om delning av SSRK. Rasklubbarna har begärt att en spanielrepresentant måste ingå i utredningsgruppen.

 

 

§ 27     Officiellt Spår och vatten prov

 

En förfrågan från SK Skaraborg om att få arrangera ett officiellt spår och vatten har inkommit till styrelsen.

 

Styrelsen beslutade

att tillstyrka ett prov. Lokalavdelningen får ansöka hos SSRK och finansiera provet själva.

att Martin kontaktar SK Skaraborg.

 

 

§ 28     Springersymposium 2008

 

            Styrelsen beslutade

att Springerklubben ej ställer sig oss bakom symposiet 2008.
att Krister skriver ett brev till IESSC

 

§ 29     Förfrågan från Bob Jackson
                     
                      Styrelsen beslutade
                      att Krister får i uppdrag att besvara brev från Bob Jackson

 

           

§ 30     Nästa möte

 

            Nästa möte bestämdes till 22 maj 2005

 

 

§ 32     Mötets avslutande

 

            Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

 

            Vid protokollet

 

           

            Vaino Wiik

 

 

            Justeras:                                   Justeras:

 

 

Krister Söderstam                       Olle Carlsson