Kassör § 17                                                Bilaga 1

Klubbens kassör har till uppgift att; 

·        Föra klubbens räkenskaper 

·        Uppbära årsavgift 

·        För klubbens räkning avskilt omhänderta dess tillgångar 

·        Placera medel som icke erfordras för löpande utgifter på betryggande och  räntebärande sätt som styrelsen bestämmer 

·        Tillsammans med ordföranden teckna organisationens firma 

·        Om klubbstyrelsen så beslutar, teckna betryggande försäkringar för klubbens egendom 

·        Medverka vid upprättandet av budget för det löpande verksamhetsåret 

·        Upprätta bokslut vid verksamhetsårets slut 

·        Förbereda ekonomisk rapport och budgetplan inför fullmäktige 

·        Tillsammans med ordföranden och sekreteraren tillse att ev. bidrag sökes från stiftelser eller fonder, studiefrämjandet eller annat studieförbund 

·        Till klubbstyrelsen avge budgetuppföljning vid varje styrelsemöte eller efter särskild begäran av styrelsen

·        Föra inventarieförteckning 

·        Svara för förvaring av klubbens värdehandlingar 

·        Upprätta föreningens inkomstdeklaration och i förekommande fall inlämna arbetsgivareavgift  

·        Snabbt och effektivt indriva fordringar och avgifter 

·        I samarbete med utsedd ansvarig person redovisa resultat av anordnade utställningar, specialarrangemang och projekt 

·        Verkställa beslutade betalningar

·        Senast den 15 februari varje år ha böckerna avslutade för det gångna året och jämte verifikationer tillgängliga för revisorerna 

·        Verkställa övriga beslut som klubbstyrelsen åligger kassören 

·        Att när som helst ordföranden eller styrelsen så begär avge rapport om kassaställning