Bilaga 3 § 21                                                    Ordförande

 Klubbens ordförande har till uppgift att 

·        Stimulera till arbete i enlighet med klubbens stadgar och arbetsordning för klubbstyrelsen. 

·        I samarbete med sekreterare kalla till allmänna medlemsmöten och fullmäktige. 

·        Samordna och fördela arbetet. 

·        Kalla till, upprätta dagordning för att leda styrelsens sammanträden. 

·        Justera styrelsens protokoll. 

·        Tillsammans med övriga styrelseledamöter upprätta förslag till verksamhetsplan. 

·        Ansvara för budgetarbetet tillsammans med kassören och revisorn. 

·        Tillsammans med kassör teckna organisationens firma 

·        Hålla vice ordförande väl informerad om styrelsens arbete. 

·        Fortlöpande hålla kontakt med ordinarie styrelseledamöter och suppleanter och sätta sig in i deras arbete. 

·        Verkställa övriga beslut som klubbstyrelsen åligger ordförande 

·        Vaka över att gällande stadgar efterlevs samt att fattade beslut verkställs 

·        Representera föreningen såväl internt som externt