Bilaga 2 § 21                                            Sekreterare

·        Klubbens sekreterare har till uppgift att: 

·        Förbereda sammanträden och möten 

·        Att föra protokoll vid klubbens sammanträden 

·        Ansvara för att protokollen justeras av klubbens ordförande jämte utsedd justerare 

·        Översända kopior av klubbens protokoll till klubbens revisor och övriga som enligt stadgarna, SSRK-kansliet, valberedning skall ha en kopia. Dessutom skickas kopior till klubbens lokalavdelningar 

·        Så snart som möjligt vidarebefordra inkommande post och övriga handlingar som kommer till ordförande och övriga styrelseledamöter. 

·        Bereda de ärenden som ska avhandlas vid klubbstyrelsens sammanträden och vara föredragande såvida detta ej tillkommer annan i styrelsen 

·        I samråd med ordförande sköta klubbens korrespondens 

·        Ansvara för diarieföring av post inklusive e-post 

·        I god tid i samråd med ordförande översända kallelser, dagordning och beslutsunderlag till klubbstyrelsens sammanträden 

·        Anskaffa lokal för sammanträden och möten. 

·        I samråd med övriga styrelseledamöter upprätta förslag till verksamhetsberättelse 

·        Ansvara för förvaring och arkivering av klubbens handlingar

·        Verkställa övriga beslut som klubben ålägger sekreteraren 

·        Svara på korrespondens, samla uppgifter om föreningens historia, vara arkivarie 

·        Ansvara för föreningens interna och externa information 

·        Samla ingående skrivelser samt kopior på utgående skrivelser 

·        Utan dröjsmål föra vidare aktuella frågor och kallelser