Protokoll fört vid Springerklubbens  styrelsemöte den 21 maj Vallby Prästgård

 

 

Närvarande:                    Krister Söderstam, Ordf.

Pia Axelsson

Olle Carlsson

Ann-Sofie Öhman

Suzanne Öhman
 

Vid styrelsemötet deltog även medlemsansvarige Gunilla Carlsson

 

Protokollet omfattar § 22 - § 29

 

§ 22               Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.

 

§ 23     Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutade fastställa föredragningslistan med tillägget under punkten övriga frågor
- Springerklubbens vandringspriser
- Administrativa gränser för medlemskap

 

§ 24               Val av justerare
Suzanne Öhman valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

 

§ 25     Föregående mötesprotokoll

4.1. Styrelsens telefonmöte 2006-03-24

Styrelsen beslutade……………
att lägga protokollet till handlingarna

4.2. Springerklubbens Fullmäktigemöte 2006-03-25

 

Vad avser motion nr. 7 så är ansökan om ögonprogram inskickat till SSRK i mitten på April.
Fullmäktige beslutade bifalla Springer Trestadsmotion rörande om att Springerklubben i egen regi får arrangera officiella viltspår.

 

Styrelsen beslutade…………..
att uppdra åt Olle Carlsson att kontakta SSRK för att starta en dialog kring hur beslutet skall kunna verkställas

 

Styrelsen beslutade……………
att i övrigt lägga protokollet till handlingarna

 

4.3. Springerklubbens styrelsemöte Nova Park, Knivsta 2006-03-26
Styrelsen beslutade……………
att lägga protokollet till handlingarna

 

4.4. Springerklubben telefonmöte 2006-04-06

Förelåg ej vid styrelsemötet

 

§ 26     Rapporter

 

5.1. SSRKs Fullmäktige

Ordförande informerade och hänvisade till tidigare utsänd sammanfattning  sammanställd av Anette Erlandsson. Diskussion uppstod kring förslaget till grundprov för Spaniels

Styrelsen beslutade……….
att ta upp förslaget till grundprov för Spaniels som en särskild punkt vid Styrelsens nästa sammanträde

 

5.2. ClubShow 2006, 2007 och 2008

Ansökan är inskickad om att flytta 2007 års Club Show till Halmstad då staden detta år firar 700-års jubileum.

 

5.3. Avelskommittén

Pia Axelsson informerade från arbetet i kommittén.

 

 

§ 27     Övriga frågor

 

6.1. Springerklubbens vandringspriser

AnnSofie Ö redovisade det förslag som hon tagit fram tillsammans med Anette Erlandsson.

 

Styrelsen beslutade………..

att fastställa statuterna för Springerklubbens vandringspris enligt redovisat förslag
att AnnSofie Ö eller Anette E kontaktar Kerstin N för publicering på hemsidan.

 

6.2. Administrativa gränser för medlemskap i Lokalförening

Ordförande redovisade förslaget till indelning som tagits fram av André L.

 

Styrelsen beslutade………
att fastställa de administrativa gränserna enligt föreliggande  förslag
att uppdra åt Ordf. att informera hemsidan samt Springertidningen om beslutet samt också informera på maillistan.    

 

 

§ 28     Nästa mötesdag

Styrelsen sammanträder nästa gång per telefon onsdagen den 7 juni kl. 19.00

 

 

§ 29     Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen för värdefulla synpunkter.
Mötet fortsatte sedan med medverkan av Per-Erik Sundgren som inbjudits av styrelsen för att delge sina synpunkter vad gäller den fortsatta aveln i rasen samt upplägg av en uppfödar- strategi.

 

Vid protokollet                           Justeras

 

 

Krister Söderstam                                   Susanne Öhman