Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-06-05 

 

                        Närvarande;     Krister Söderstam, ordförande

                                    Olle Karlsson

                                    Vaino Wiik

                                    Anette Erlandsson
                                    Mikael Eriksson
                                   Gunilla Carlsson        § 36

                                   Meddelat förhinder:      Ann-Sofie Öhman, Susanne Öhman

 

Protokollet omfattar § 30 - § 44

 

§ 30     Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 31     Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes         

 

§ 32     Justerare

Mikael Eriksson utsågs jämte ordförande att justera protokollet. 

 

 § 33    Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att bordlägga föregående mötesprotokoll 2006.04.06 till nästa möte

             att lägga mötesanteckningarna 2006.05.21 till handlingarna

 

§ 34     Rapporter

.           Krister meddelade att förberedelserna för Club Show flyter bra.

Krister meddelade att vi fått klartecken för flytt av Club Show 2007 till Halmstad

SKK: pressmeddelande, Hänvisningsstopp

SSRK: Avelsrådsutbildning Steg 1, Arkivering

Styrelsen beslutade:

att Vaino skall kontakta Linda om SKK:s meddelande för publicering i Springertidningen nr 3

 

§ 35     Ekonomi

Olle rapporterade att klubben ekonomi är god  

 

§ 36     Medlemsansvarig

Gunilla Carlsson är nu klubbens medlemsansvarig och hon rapporterade att hon

är i fas.     

 

§ 37     Grundprov spaniel

Anette redogjorde för vad som bestämdes angående Grundprovet vid SSRK:s fullmäktigemöte

 

§ 38     Eget konto för valpförmedlingen

            Styrelsen beslutade:

att uppdra till Olle att tills nästa möte ta fram rutiner för lättare hantering av inbetalningar.

 

§ 39     Driftsavtal, server

Krister meddelade att André kommer att informera oss om hur servern  fungerar  

           

§ 40     Ungdomsverksamhet

            Styrelsen diskuterade olika förslag om aktiviteter för ungdomar inom klubben

Bl.a. i samband med Springer camp 2007

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att kontakta Camilla och Springer Östra  

 

§ 41     Uppfödarstrategi

Krister återkommer angående ev. träff angående klubbens framtida uppfödarstrategi 

 

§ 42     Övriga frågor

Profilkläder:           Mikael undersöker möjligheterna att skaffa klubbkläder mm.

Raskompendiet:     Krister meddelade att Paul Andersson lovat inkomma med Working Springerns historia under juli månad

                     Utbildning av jaktinstruktörer: Nya bör utbildas och en repetition för de gamla

Vuxna till salu:        Ändring av titel på hemsidan till Unghundar/vuxna till salu   samt  ta bort ordet Omplacering

 

§ 43     Nästa möte

            26 juni kl: 19.00 

 

§ 44     Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet

 

 

Vaino Wiik      

 

Justeras                                                Justeras

 

Krister Söderstam                                Mikael Eriksson