Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-04-06 

 

                        Närvarande;     Krister Söderstam, ordförande

                                    Olle Karlsson

                                    Ann-Sofie Öhman

                                    Vaino Wiik

                                    Anette Erlandsson
                                    Mikael Eriksson

 

§ 10     Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 11     Justerare

Anette Erlandsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet. 

 

 § 12    Styrelsens konstituering

            Fullmäktige valde Krister Söderstam till ordförande för ett år

Styrelsen beslutade

att konstituera sig enligt ordförandes förslag

Sekreterare:        Vaino Wiik

Kassör:               Olle Carlsson

Jaktansvarig:       Anette Erlandsson:
            Utställningsansvarig:      Ann-Sofie Öhman

Informationsansvarig:       Vakant

            Avelsansvarig:   Pia Axelsson, adjungerad till styrelsen
 

§ 13     Medlemsfrågor

.           Styrelsen beslutade

att om fast medlemskap med 2 brytpunkter,1 januari samt 1 juli.

att uppdra till Olle, Katarina och Kerstin att ta fram ett utkast till information och dess genomförande

att uppdra till Krister att reda ut gränserna för lokalavdelningarna

att uppdra till Olle att kontakta Annemaj angående valpförmedlingens rutiner

att uppdra till Olle att kontakta Plus-giro för att få information om kostnad för OCR nummer

att uppdra till Olle att ordna med Internetuppkoppling till det norska kontot

 

§ 14     Valpförmedlingen

Styrelsen beslutade

att man skall betala fullt pris för återinsättning av kull som blivit borttagen från valpförmedlingen

 

§ 15     Club Show 2007

Styrelsen beslutade

att uppdra till Ann-Sofie  och Mikael att ta fram ett grundkoncept för Club Show

 

§ 16     Uppföljning Fullmäktige

Styrelsen beslutade

att uppdra till Vaino att skicka in Springerklubbens typstadgar till SSRK för godkännande

att uppdra till avelskommittén att ansöka om hälsoprogram på ögon

 

§ 17     Representation vid SSRK:s Fullmäktige 13-14 maj

            Styrelsen beslutade:

            att Krister och Anette representerar klubben med Olle som suppleant

 

§ 18     Representation vid SSRK:s Funktionärsträff  8-9 april

            Styrelsen beslutade:

            att Olle och Krister representerar klubben, Anette deltar som SSRK representant

 

§ 19     Driftsavtal, server

            Styrelsen beslutade:

att klubben skall anslutas till en server enligt avtal. Krister kontaktar Andre’

           

§ 20     Vandringspriser

            Styrelsen beslutade:

att adjungera Ando Enoksson som administrativ ansvarig för klubbens vandringspriser

att uppdra till Ann-Sofie och Anette att se över och ta fram underlag för Springerklubbens samtliga vandringspriser

 

§ 21     Nästa möte

            20/21 maj Vallby gård, Enköping

 

§ 22     Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

Vid protokollet

 

 

Vaino Wiik      

 

 

Justeras                                                Justeras

 

 

Krister Söderstam                                Anette Erlandsson