Protokoll fört vid styrelsemöte 26.3.2006 

 

Närvarande;     Krister Söderstam, ordförande

                        Olle Karlsson

                        Ann-Sofie Öhman

                        Vaino Wiik

                        Katarina Wedholm

 

Protokollet omfattar  § 1 - § 9

 

 

§ 1       Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 2       Justerare

Olle Carlsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet. 

 

 § 3      Medlemsansvarig

            Katarina framförde önskemål att klubben skall gå över till fast medlemskap

 

Styrelsen beslutade

att uppdra till Katarina och Olle att kontakta andra klubbar för att höra deras erfarenhet av fast kontra rullande medlemskap, samt återkomma med information till nästa möte

att Katarina skall få disponera klubbens bärbara dator som idag finns hos Olle

att uppdra till Olle att kontakta Ninni för demonstration av SPCS program för Katarina

att uppdra till Katarina att kontakta André angående lokalavdelningsgränser genom postnummer samt att de tillsammans arbetar fram ett förslag till nästa styrelse möte

att Katarina skall få reda på när nästa styrelsemöte är och initierar frågor som hon vill tas upp till behandling genom Olle

att uppdra till Katarina att ta fram rutin för valpmedlemsskap samt återkomma till styrelsen vid nästa möte 

 

§ 4       Inbetalningar

            Olle och Katarina framförde svårigheten att ibland se vilka som inbetalt.

            Detta gäller också det norska bankkontot

            Styrelsen diskuterade merarbetet det medför med alla felande inbetalningar.
           

Styrelsen beslutade

att i de fall klubben ej är ansvarig för felinbetalningen återbetalas ej summor under 100 kr pga. av det medarbete det innebär. Summor över 100 kr betalas tillbaka med administrativ avgift på 35 kr. I de fall klubben orsakat felinbetalningen återbetalas hela summan.

att uppdra till Olle att undersöka möjligheten till att skaffa OCR nr

att uppdra till Krister undersöka möjligheterna till ett norskt postgiro 

 

§ 5       Valpförmedlingen

            Vår valpförmedlare önskar ett särskilt postgiro för valpförmedlingen

Styrelsen beslutade

att bordlägga frågan till nästa möte 

 

§ 6       Familjemedlem

styrelsens fått förfrågningar om vilka regler som gäller vid familjemedlemskap så bestämdes att vi skulle förtydliga kraven

Styrelsen beslutade

att familjemedlemskap förutsätter att en i familjen är fullbetalande medlem 

 

§ 7       Club Show 2007

Diskuterades att flytta Club Show 2007 till Halmstad då staden jubilerar och vi har möjlighet att få sponsring av Halmstad kommun.

Styrelsen beslutade

att uppdra till Ann-Sofie att undersöka möjligheten att flytta Club Show 2007 till Halmstad 15/7 samt undersöka möjligheten att anordna ett aktivitetsläger för springer i samband med CS 2007. 

 

§ 8       Nästa möte

            Telefonmöte 6 april kl.19.00 

 

§9        Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet

 

 

Vaino Wiik      

 

 

Justeras                                                Justeras

 

 

Krister Söderstam                                Olle Karlsson