Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-02-28

 

 

 

                   Närvarande:                         Krister Söderstam – Ordförande

                                                               André Lindmark

                                                               VainoWiik

                                                               Ann-Sofie Öhman

                                                               Olle Carlsson

                                                                     

 

                   Anmält förhinder:                 Martin Adner, Siv Ödlund                                                                          

                   Frånvarande:                       Tania Jarlstam,           

 

Protokollet omfattar § 200-§ 208

 

§ 200   Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 201   Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 202   Justerare

Olle Carlsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 203   Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokollet och lägga dessa till handlingarna.

 

§ 204   Rapporter

Raskompendiet – rashistoriken.  Krister har varit i kontakt med Eva angående historiedelen. Vi bör bjuda in flera ägare av workingspringer till klubben.

Ras:

Styrelsen beslutade:

att Ras skall skickas in med tillägget att komplettering skall göras

när det gäller historien för Working springer

           

§ 205   Fullmäktigemötet 2006
           
Praktiska frågor.

Kostnadsersättning: Reseersättning + rum vid behov + lunch och kaffe

Fullmäktigefunktionärer, ordf. Hans Forsell sekr, Vaino Wiik, reserv  Kerstin Nilsson

Kallelse och handlingar till fullmäktigemötet
a/ verksamhetsberättelse:

b/ rapport avelsarbetet, SÖ inkommer med materialet på torsdag
c/ årsbokslut, OC
d/ budget 2006, OC
e/ förslag till medlemsavgift

f/  revisorernas berättelse
g/  valberedningens förslag: Krister tar kontakt för att underrätta sig om läget

h/ förslag till stadgar, KS

 

Styrelsen beslutade:

att föreslå fullmäktige oförändrad medlemsavgift

att föreslå fullmäktige att anta verksamhetsberättelsen
att av Olle framtagen budget 2006 skall framläggas för fullmäktige
 

 

 

§ 206   Övriga frågor

 

 

§ 207   Nästa möte

            Tisdag 21 mars kl.19.00

           

§ 208   Mötets avslutning

 

 

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                       

Justeras:                                                                          Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   Olle Carlsson