Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-02-20 

 

                   Närvarande:               Krister Söderstam – Ordförande

                                                  André Lindmark
                                                  VainoWiik

                                                  Ann-Sofie Öhman

                                                  Olle Carlsson

 

     Anmält förhinder:                      Siv Ödlund,

                                                     

            Frånvarande:                   Tania Jarlstam, Martin Adner

                       

Protokollet omfattar § 187-§ 199

 

§ 188  Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 189  Godkännande av föredragslistan.

          Föredragslistan godkändes.

 

§ 190  Justerare

Ann-Sofie Öhman utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 191  Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokollen och lägga dessa till handlingarna.

 

§ 192  Rapporter

            Åtgärdslistan från mötet 14 feb.

          Avelskonferens21-22/1 2006: Lena R deltog och inkommer med rapport

Domarbrev angående Springertidningen: Många domare har meddelat att de även i fortsättning vill ha tidningen. Tidningen och dess redaktör fick mycket beröm av många i domarkåren.

Rasfolder: Foldern kommer att tryckas i 500 ex. i svart/vitt på gult papper

Samarbetsavtal: André har färdigställt presentationen om avtalen med Agria och Royal Canin

Medlemsansvarig: Katarina kommer att ha en egen ruta i Springertidningen

Server: André återkommer med en påskrivbar offert

Styrelsen beslutade:

att inköpa en servertjänst där det även inkluderar möjlighet att skapa pdf-fil.

         

 

§ 193  Ekonomi
         Olle redovisade bokslut 2005 och Budget 2006

 

§ 194  Fullmäktigemöte

         

          -Verksamhetsberättelse: Krister presenterade ett utkast smärre tillägg skall göras

          -Rapport avelsarbetet: Siv inkommer med en rapport under veckan

          - Revisorernas berättelse: Olle kontaktar dessa

Motioner

Motion 1: Club Show                       Bilaga 8

Motion 2: Etik hanhundsanvändning   Bilaga 9

Motion 3: Hälsoprogram på höfter      Bilaga 10

Motion 4: Etik                                Bilaga 11

Motion 5: Viltspår:                          Bilaga 12

Motion 6: Valpförmedling                  Bilaga 13

Motion 7: Hälsoprogram på ögon        Bilaga 14

Motion 8: Statuter för SK:s vandringspris Årets Springer     Bilaga 15

 

§ 194  Förslag till hantering av Springerklubbens vandringspriser           Bilaga 16

Styrelsen beslutade:

att fastställa det av Ann-Sofie framtagna  förslaget.

 

§ 195  Tryckning Stambok

Styrelsen beslutade:

att stamboken skall tryckas i färg

att första annonsen skall kosta 300 kr och övriga hundars annons med samma ägare skall kosta 100 kr

 

§ 196  Raskompendiet

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att kontakta Eva angående historiken

 

§ 197  Övriga frågor

          Årets springer: Publicering skall ske av plats 1-5.

          Medlemsrutiner

Styrelsen beslutade:

att uppdra till André och Olle att kontakta Katarina angående ev. ändring av medlemsrutinerna.

 

§ 198  Nästa möte

            28 februari kl.19.00

         

§ 199  Mötets avslutning

 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                  

Justeras:                                                                  Justeras:

                     

Krister Söderstam                          Ann-Sofie Öhman