Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-02-14 

 

                   Närvarande:                         Krister Söderstam – Ordförande

                                                               André Lindmark

                                                               VainoWiik

                                                               Ann-Sofie Öhman

                                                               Siv Ödlund 

                               Anmält förhinder:      Martin Adner,                                                                           

                               Frånvarande:            Tania Jarlstam,

                             

Protokollet omfattar § 172-§ 186

 

 

§ 173   Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat. 

 

§ 174   Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 175   Justerare

André Lindmark utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 176   Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokollen och lägga dessa till handlingarna. 

 

§ 177   Rapporter

            Medlemsträffarna: Sammanställning av material

           

Avelskonferens21-22/1 2006: Lena R deltog och inkommer med rapport

Domarbrev angående Springertidningen: Krister meddelade att brevet är utskickat.

Rasklubbsannons: Annonsen är omgjord och André skickar in den till Hundsport

Rasfolder: Vaino återkommer vid nästa möte med prisuppgift

Springer Östgöta förfrågan angående lydnadsprov: Olle kontaktar dem.

Samarbetsavtal:Krister meddelade att både Agrias och Royal Canins avtal är nu påskrivna

Styrelsen beslutade:

att uppdra till André att göra en sammanfattning av avtalen och skicka  till webbmaster och redaktör för publicering på hemsidan samt i Springertidningen

 

§ 178   Ekonomi Olle rapporterade om det ekonomiska läget

§ 179   Fullmäktigemöte

            Plats: Agrias huvudkontor, Tegeluddsvägen 11-13 Stockholm

            Tid: 10.00

            Information lokalavd., ledamöter

            Kallelse: Krister skickar till berörda

            Ansvariga för handlingar till fullmäktigemötet:

            -Verksamhetsberättelse: KS

            -Rapport avelsarbetet: SÖ

            -Årsbokslut, balans och resultaträkning: OK

            -Förslag till medlemsavgift: OK

            - Budget 2006: OK

            - Revisorernas berättelse: OK

            - Valberedningens förslag: VW

            - Inbjudan till SSRK: VW

            - Sekreterare för mötet VW

            - förslag till stadgar: KS

Styrelsen beslutade:

att resa frågan om revidering av lokalklubbarnas stadgar

-motioner

Club Show: AÖ

Etik hanhundsanvändning: SÖ

Hälsoprogram på höfter: SÖ

Motion 2005 Viltspår: OK

Motion 2005: Valpförmedling SÖ

Hälsoprogram på ögon

 

§ 180   Förslag om ungdomsverksamhet

Vi diskuterade att utse en kontaktperson i styrelsen

Styrelsen beslutade:

att återkomma med information på fullmäktige.

 

§ 181   Club Show 2006

            Ann-Sofie rapporterade att förberedelserna går som beräknat.

 

§ 182   Tryckning Stambok

            AL återkommer till nästa möte med offert på färgtryck

 

§ 183   Förfrågan om MH-beskrivning

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Vaino att besvara mailet

 

§ 184   Övriga frågor

            Årets springer: Rapport från Ando.

            Mail från medlemsansvarig

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att kontakta Katarina

 

§ 185   Nästa möte

            20 februari kl.19.00    

 

§ 186   Mötets avslutning

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                       

Justeras:                                                                          Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   André Lindmark

 

 

-