Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2006-01-24 

 

Närvarande: Krister Söderstam – Ordförande

                                André Lindmark

                                                 VainoWiik

                                                 Ann-Sofie Öhman 

            Anmält förhinder:  Siv Ödlund,

                                  Frånvarande: Tania Jarlstam,

                                                     Martin Adner,

                                                     Olle Carlson 

 

Protokollet omfattar § 157-§172 

 

§ 157  Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 158  Godkännande av föredragslistan.

          Föredragslistan godkändes.

 

§ 159  Justerare

Ann-Sofi Öhman utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 160  Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokollen och lägga dessa till handlingarna. 

 

§ 161  Rapporter

Avelskonferens 21-22jan. Lena Rollmar kommer med skriftlig redovisning till nästa möte.

Medlemsträffar. Agria kommer att deltaga i Norrköping

 

§ 162  Ekonomi-det ser ut att bli ett bra resultat under året

 

 

§163   Förslag etik- skrivelse till inbjudna domare

styrelsen beslutade

att uppdra till Krister att bearbeta skrivelsen  

 

§ 164  SSRK-Springerklubben  

styrelsen beslutade

att uppdra till Krister utarbeta en skrivelse  till SSRK som även skall skickas till SKK för kännedom där vi klargör vårt missnöje med hur RAS mm skötts

att uppdra till Krister att kontakta Andreas och återkomma till styrelsen

 

§ 165   RAS-kompendiet

skall snarast göras klart och skickas till tryck

 

§ 166  Intervet AB

André har glatt oss att Intervet AB har köpt en helsides annons för samtliga  4 nummer av Springertidningen 2006.

styrelsen beslutade

att uppdra till André att kontakta Olle för utskickning av faktura

 

§ 167  Springertidningen till domare

styrelsen beslutade

att uppdra till Krister att sammanställa ett brev som skall

skickas till samtliga utställnings - jaktprovsdomare med erbjudande om en domarprenumeration av Springertidningen till en kostnad av 100 kr/år

Intresserade skall meddela medlemsansvarig

att uppdra till Katarina att i samråd med André distribuera brevet 

 

§ 168  Server

styrelsen beslutade…….
att uppdra till André att förhandla och komma med ett avtalsförslag för en server  

 

§ 169  Motioner

styrelsen beslutade…….
att upphäva tidigare beslut om motion för exteriör dömning

att uppdra till Vaino att ta fram motionerna från Trestad och höra efter om de fortfarande är aktuella

 

§ 170  Club Show 

styrelsen beslutade

att Ann-Sofie samordnar annonseringen med Olle angående dag 2 vid Club Show

att uppdra till Krister att kontakta Olle om en detaljplanering av dag 2.

 

Övriga frågor

Frågeformulär till blivande domare på vår ras.

styrelsen beslutade…….
att uppdra till Andre att ta fram ett utkast till ett frågeformulär för att uppskatta lämpligheten att extriörbedöma vår ras
 

 

 

§ 171  Nästa möte

            14 februari kl. 19.00 samt 20 februari kl.19.00

 

 

§ 172  Mötets avslutning 

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                  

Justeras:                                                                  Justeras:

                     

Krister Söderstam                                                      Ann-Sofie Öhman