Springerklubben                                  Sammanträdesdatum                                         2005-05-08    

 

 

 


Telefonsammanträde med styrelsen

 

 

Protokollet omfattar § 33 - § 43

 

Närvarande:  Krister Söderstam - Ordförande

Martin Adner

Olle Carlson

André Lindmark

VainoWiik

Siv Ödlund

Ann-Sofie Öhman § 33-38

 

Anmält förhinder: Tania Lindén

 

§ 34              Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 35     Godkännande av föredragslistan.

 

            Föredragslistan godkändes efter att det gällande Club Show uppflyttats.

 

§ 36     Justerare

 

            Martin Adner utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 37     Föregående mötesprotokoll

 

            Bordlägges till nästa möte

 

§ 38     Rapporter

 

            SSRK: remiss angående utställningsbestämmelser

            SKK: Studiehandledning i föreningsteknik kommer att finnas på SKK:s hemsida

            SSRK: Inbjudan till kurs för avelsråd

            SSRK: Uppdaterade adresslistor

Utökat rasregister: Martin Johansson

SSRK: Tankedokument

Siv informerade från Raskommittén telefonmöte

RAS: insänt till SSRK

Medlemsansvarig: Byte kommer att ske

Club Show: Ann-Sofie informerade om hur långt förberedelserna har kommit. SKK delar resekostnaden för Kate Keely med SK.

            SRRK: s fullmäktigemöte: Krister och André informerade

           

Styrelsemötesprotokoll 2004.04.04, 2004.06.05, 2004.10.30

           

Styrelsen beslutade

att André och Vaino går igenom protokollen från 2004

 

§ 39     Ärenden via mail till styrelsen

 

a) Mail från medlem angående efterlevnaden av avelsgruppens   rekommendationer

           

Styrelsen beslutade

att bordlägga ärendet och för tillfället ej besvara mailet.

 

b) Mail korrespondens mellan medlem och André angående Springer Symposium 2008

 

c) Förfrågan från Hundtrim

 

Styrelsen beslutade

att endast medlemmar får finns med på klubbens trimlista.Vaino kontaktar webbansvarig för vidare information

 

d) Förfrågan om Springerforum

 

Styrelsen beslutade

att vi är positiva till ett forum på hemsidan. André kontaktar webbansvarig.

 

e) Förfrågan från SSRK Falun/Borlänge om familjedag 10 sept.

 

Styrelsen beslutade

att styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Vaino kontaktar SK Gävle/Dala om de har möjlighet att delta.

 

f) Förfrågan angående B-prov

 

g) Springer Skaraborg ang. Prov spår och vatten

 

Styrelsen beslutade

att Martin skall kontrollera med SSRK:s spaniel jaktansvarig

att föreslå Martin som representant för SK i SSRK:s utredningen om  jaktanlagsprov.

 

Förfrågan angående Valpköpar medlemskap

 

Trimbeskrivning.

 

Styrelsen beslutade

att Krister skall höra med Christel Collowin-Elmberg

 

§ 40     Ekonomi

           

            a) Elmiamässan

           

Styrelsen beslutade

att Springer Småland ersätts med max. 2000 kr mot uppvisande av verifikationer. Olle kontaktar Springer Småland

 

            b) Olle informerade om klubbens ekonomi.

 

Styrelsen beslutade

att flytta över 48.000 kr från det norska pg kontot.

                       

            c) SKK:s bidrag till Symposiet 2004

 

Styrelsen beslutade

att Olle kontaktar SKK

 

            d) Royal Canin: Krister och André fortsätter förhandlingarna med Royal Canin.

            Kontakt skall också tas med Lupus.

           

 

§ 41     Bordlagda ärenden

 

Styrelsen beslutade

 

            att bordlägga RAS-aktiviteter

            att bordlägga Ordförandeträff

            att bordlägga Club Show

            att bordlägga Agria samarbetsavtal

 

§ 43     Nästa möte

 

            Nästa möte bestämdes till 22 maj 2005, Vallby Prästgård, Enköping

 

§ 43     Mötets avslutande

 

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                      

Krister Söderstam                                   Martin Adner