Protokoll fört vid Springerklubbens huvudstyrelsemöte 2005-10-15/16 

 

 

 

Närvarande:   Krister Söderstam – Ordförande

Olle Carlson

VainoWiik

Siv Ödlund,

Martin Adner,      § 108 - 113

André Lindmark   §105  -113

 

Anmält förhinder: Ann-Sofie Öhman

Frånvarande: Tania Jarlstam,

Adjungerade: Katarina Wedholm, § 108

Ninni Sandström     § 109

                    

                     Protokollet omfattar § 100 - § 113

 

§ 100    Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 101   Godkännande av föredragslistan.

 

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 102   Justerare

 

            Siv Ödlund utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§103    Föregående mötesprotokoll

 

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

att uppdra till Vaino att se till att samtliga protokoll kommer ut på hemsidan

           

§ 104   Rapporter

            Avel:

Styrelsen beslutade:

att Lena Rollmar deltar i SSRK: s avelsutbildning 19-20 nov. med Pia Axelsson som reserv

att uppdra till Siv att delge Lena och Pia om att de skall dokumentera och delge resten av Ras kommittén informationen från avelsträffarna

att  uppdra till Krister att tillskriva Andreas Sundgren om vem inom SSRK som är vårt ”bollplank” angående RAS

att  uppdra till Siv att skicka in en ny ansökan om hälsoprogram på ögon

 

 

 

            Stadgar.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att revidera stadgarna så de kan presenteras vid lokalavdelningsträffen 19 nov.

att uppdra till Krister att göra en slutförhandling med Agria gällande samarbetsavtalet.

Raskompendiet

Vaino meddelade att Eva Frisk lovat återkomma med en färdig historik inom

2 veckor. Trimbeskrivning är klar förutom en bild

Höra med Linda om hon vill färdigställa kompendiet.

Försäljningspris högst 250 kr.

Royal Canin:

Krister redogjorde för det nya samarbetsavtalet (vissa ändringar)med Royal Canin som börjar gälla 1 jan. 2006.

Motioner: Motionstiden är förlängd till 31 december, 2005. Detta skall delges i  Springertidningen  nr 4.

 

§ 105   Rutiner vid större evenemang

            Reseräkningar skall inkomma inom 30 dagar efter evenemanget.

            Olle presenterade ett förslag till rutiner se bilaga 5

 

 

§ 106   Lokalavdelningsträff 19 november:

Krister föredrog programmet till träffen

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Andrè att informationen om träffen sätts ut på hemsidan.

att uppdra till Vaino att meddela övriga förutom styrelse och lokalavdelningar

 

                       

§ 107   Verksamhetsgenomgång:

           

            Valpförmedlingen:

            Det åligger valpförmedlaren att kontrollera att

            betalning är gjord

            ögonlysning är gjord inom rätt tid

            förmedlade föräldrar är fria på höfterna ( A eller B)

            meriterna är korrekta och finns införda på SKK:s hunddata (eller intyg)

meriterna är införda på rätt plats (spår och vatten, mentalbeskrivning under övriga meriter)

            meddela förlängning av förmedling till webbansvarig

            skicka uppgifter om kullarna brevledes om någon så önskar

             

Styrelsen beslutade:

att fastställa valpförmedlingens verksamhetsområde

att uppdra till Siv att meddela Annemaj

att uppdra till André att nästa möte ta fram förslag på verksamhetsplan för informationsansvarig, Webbansvarig samt Springertidningen.

att uppdra till André att sammanställa ett kalendarium. Samtliga styrelsemedlemmar mailar            information från sitt ansvarsområde till André.

att uppdra till Vaino till nästa möte skriva om Valpbroschyren.

 

 

§ 108   Verksamhetsgenomgång

Jaktansvarig:

            vara klubbens kontaktperson och representant gällande jaktprov

            vara mottagare av jaktprov, viltspårsprotokoll

            föra jaktprovsstatistik

            viltspårverksamheten ingår i jaktansvarigs verksamhetsområde

            jaktprovsansvarig kan knyta till sig annan person om han(hon så önskar

Styrelsen beslutade:

att fastställa jaktansvarigs verksamhetsområde

att uppdra till Martin att sammanställa förslaget på ny jaktlig verksamhet

           

Medlemsansvarig: se bilaga 6

Katarina meddelade att vi idag 1462 betalande medlemmar

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att tillskriva Annewold, STOKK,polisen

att bordlägga frågan om dator till medlemsansvarig innan frågan om central server är utredd.

 

§ 109   Ekonomi:

            Ninni presenterade balansräkning per 2005.07.31

samt resultaträkning per 2005.07.31       

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Ninni inventera och skriva ner lagret

att uppdra till Ninni att kontrollera det norska kontot

att uppdra till Ninni att undersöka om det går att konvertera excel till SPCS föreningsprogram

att kostnaden för att få Springertidningen vid glapp vid inbetalning av medlemskap är 25 kr.

 

§ 110   Club Show 2006

Förslag på att arrangera ett Viltmästerskap dagen efter Club Show

Frågan bordlades till nästa möte

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Ann-Sofie och Olle att ta fram ett beslutsunderlag till Club Show. Detta kunde inte göras till detta möte då Härjarös prislista inför nästa säsong var klar.

 

 

§ 111   Övriga frågor

Stamboken 2006 Kerstin Nilsson och Helene Björkman är tillfrågade.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Vaino att diskutera formerna för tryck och utgivning med Kerstin samt återkomma vid nästa möte.

 

 § 112  Nästa möte

 

            Telefonmöte 23 oktober 19.00

 

§ 113   Mötets avslutande

 

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   Siv Ödlund