Springerklubben                                  Sammanträdesdatum                                         2005-12-29

 

 

Telefonsammanträde med styrelsen 

 

Protokollet omfattar § 149 - § 156

 

Närvarande:  Krister Söderstam - Ordförande

Olle Carlson

André Lindmark
            Siv Ödlund

Ann-Sofie Öhman

Martin Adner

 

Frånvarande VainoWiik
                        Tania Jarlstam

 

 

§ 149        Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 150   Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes

 

§ 151   Justerare

            Olle Carlsson att utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 152   Rapporter

- Avelskonferens 21-22 januari 2006
   Siv Ödlund meddelade att hon anmält Lena Rollmar med Pia
   Axelsson som reserv.

 

- Medlemsträffar;
   Siv Ö återkommer vid nästa sammanträde

 

- Inkomna motioner;
   Ordförande rapporterade om att det till Fullmäktige har inkommit två motioner
    - Springerklubben Östra avseende Etik för hanhundsanvändande
    - Barbro Collin, Korskrogen avseende hälsoprogram för höfter

    Till detta skall läggas den eller de motioner som inte kunde behandlas på
    föregående fullmäktigemöte, och som skall tas upp på Fullmäktigemötet
    2006. 

 

 

§ 153   Ekonomi

 

            Styrelsen beslutade……
            att göra de korrigeringar av Ingående balans som behövs för att följa god
                      redovisningssed


att
skriva ner lager och inventarier till 0 kr.

 

att inköpa en data-server för klubbens administration och verksamhet.
Kostnaden får ej överstiga 50 000 kronor inkl. moms


att
stödja lokalavdelningarna genom ett allmänt bidrag på maximalt 5 000 per
lokalavdelning för utbildnings- och andra verksamhetsaktiviteter under 2006. Beloppet utbetalas mot en till styrelsen inskickad kortfattad aktivitetsrapport. Resterande belopp upp till 100 000 kronor kan efter beslut utdelas av styrelsen till lokalavdelning som stöd till särskilt intressant aktivitet eller utbildning.

Styrelsens beslut baseras på en ansökan från lokalavdelning      

 

 

§ 154   Styrelsens motioner till Fullmäktigemötet 2006

Ordförande presenterade ett förslag till motionstext avseende framtida lokalisering av klubbens Club Show.

 

Styrelsen föreslår att Fullmäktigenmötet uppdrar åt huvudstyrelsen att utarbeta en rekommendation avseende deltagande vid Springerklubbens årliga Club Show.


Styrelsen beslutade…….
att anta motionen till sin, och överlämna den till Fullmäktigemötet. Ordförande fick också i uppdrag att komplettera motionstexten med delar av den text som André L skrivit i ärendet.

 

 

 

§ 155   Nästa mötesdag

            Styrelsens nästa telefon sammanträde äger rum den 17 januari 2006

 

 

§ 156   Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

 

 

Vid protokollet

 

            Krister Söderstam                      

 

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                      

Krister Söderstam                                   Olle Carlsson