Springerklubben                                  Sammanträdesdatum                                         2005-12-05

 

 

Telefonsammanträde med styrelsen

 

 

Protokollet omfattar § 139  - § 148

 

Närvarande:  Krister Söderstam - Ordförande

Olle Carlson

VainoWiik

Ann-Sofie Öhman

Martin Adner fr. o. m. §

 

 

Frånvarande André Lindmark
                        Siv Ödlund

                        Tania Jarlstam

 

 

§                   139        Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§  140  Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes

 

§ 141   Justerare

            Vaino Wiik utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 142   Rapporter

            Royal Canin

            Ordf. rapporterade att han ännu inte fått kontakt med Royal Canins

kontaktperson

 

            Revidering stadgar
            Revideringen är genomförd, vilket innebär att stadgarna kan föreläggas

            Fullmäktigemötet 2006

 

Styrelsens motioner till fullmäktige 2006
Styrelsen har tidigare beslutat att VW och AL skall skriv en motion avseende krav för att bli auktoriserad att exteriördöma engelsk Springer Spaniel
KS och ASÖ har i uppdrag att skriva en motion avseende att fritt kunna lokalisera Club Show geografiskt. Motionerna skall vara skrivna och Vaino tillhanda senast den 31 december.

 

 

 

RAS
Information samt rapporter från Springerklubbens representanter vid Avels-  och prcd-PRA konferensen fanns ej tillgänglig.

 

Styrelsen beslutade ……….

att bordlägga rapporten till nästa styrelsemöte

 

Medlemsfrågor

 

Styrelsen  beslutade………
att OC tar kontalt med Katarina W ang. de norska medlemmarna.

att bordlägga frågan om distribution av Springertidningern till domarkåren.

att medlem skall tillhöra den lokalavdelning som man geografiskt tillhör
     genom sin bostadsort. Nämnas kan att medlemmen är fri att deltaga och
     medverka i annan lokalavdelnings verksamhet.

 

Annons Intervet AB
   

Styrelsen beslutade ……….

att bordlägga rapporten till nästa styrelsemöte

 

 

            Ras- kompendiet

 

Styrelsen beslutade ……….

att bordlägga rapporten till nästa styrelsemöte

 

            Lokalavdelningsträff

Ordförande redogjorde för Lokalavdelningsträffen den 19 november på
Lövudden, och hänvisade till den skriftliga rapport som gått ut till lokal-
avdelningarna. Styrelsen konstaterade att det vid träffen kom en del förslag som tecknades ner och som styrelsen skall diskutera vid kommande styrelsemöten.

 

Kontakt med SSRK ang. utökning av rasregistret

Vaino W meddelar att hon under dagen varit i kontakt med SSRK och

klarat ut frågan om Springerklubbens svar avseende utökat rasregister.

 

 

 

 

§ 143   Club Show

2006

AnnSofie Ö redovisade dagsläget. Diskussioner fördes kring dag 1 som utöver

Utställningen kan kompletteras med en förevisning av Funktionsbeskrivning.

Lotta A-W och Anette Ö har prel. ställt sig positiva till att medverka.

Olle C redovisade tankarna kring dag 2 som skulle utgöras av klubbmästerskap i viltspår och lydnad. Olle C har tagit kontakter i syfte att undersöka omfattningen av och funktionärer för själva genomförandet. Styrelsen diskuterade också möjligheten att under dag 2 genomföra en förevisning av Working test.

AnnSofie Ö och Olle C återkommer fortlöpande med rapporter om hur arbetet fortskrider      


2007
Styrelsen har tidigare beslutat att domare under Club Show 2007 skall vara George D Clarke samt Christine Savell

 

Styrelsen beslutade……….
att Christine Savell dömer hanar samt BIR och George D Clarke tikar

att uppdra åt ordförande att utarbeta et ”etiskt förhållningsätt” att bifogas
     inbjudan till domaruppdrag.

 

2008

            Styrelsen diskuterade tidigare fattat beslut avseende Club Show 2008.

 

            Styrelsen beslutade…….
            att uppdra åt AnnSofie Ö att tillskriva SKK om att Springerklubben önskar
                           ett administrativt samarbete med World Dog Show i samband med Springer-
                 klubbens Club Show 2008.

att Martin A kontaktar Kelly Price ang intresse för att döma Club Show 2008.
att delegera beslutet om ytterligare en domare utöver Kelly Price till AnnSofie
     Ö. AnnSofies beslut skall vara väl förankrat i styrelsen.   

                       

 

 

§ 144   Annons Hundsport 2006
 
            Styrelsen beslutade………….
            att uppdra åt Ándré L att föra in en ”rasklubbsannons” i Hundsport för 2006
                           Vaino ger André underlaget för annonsen.

 

 

§ 145   Reviderad Infofolder

            Konstaterades att få synpunkter inkommit på den reviderade informations-
            foldern.

 

Styrelsen beslutade………
att ta fram ett kostnadsförslag samt delegera ett beslut om upptryckning
     av den reviderade informationsfoldern till Vaino W samt Olle C.

 

 

§ 146             Övriga frågor

Dåligt uppförande i ring
medlem har tillskrivit huvudstyrelsen ang en incident i ringen vid utställningen  i  Växjö. Medlemmen konstaterar att ingen anmälan gjordes, och frågar då om man kan anmäla hund i efterhand.

 

                      Styrelsen beslutar……….
att uppdra åt ordförande att ta kontakt med medlemmen och föreslå att man tar kontakt med SKK i det fall man i efterhand önskar anmäla hund för dåligt uppträdande.

 

                      Serverfråga
Olle påpekar att frågan om att hitta en ”severlösning” för Springerklubbens administration fortfarande är aktuell. Styrelsen påmminer sig om att det är André L som har ansvar för frågan.

 

 

            Ny provform för Spaniel
            Diskussion uppstod kring hur frågan om ny provform för Spaniels ligger.

Vaino W upplyste om att hon varit i kontakt med Anette E som inte varit del av någon aktivitet i utredningsgruppen.
 

Styrelsen beslutar……….
att uppdra åt ordförande att ta kontakt med Paul Andersson och infomera sig i frågan.

 

§ 147   Nästa möte

Nästa telefonmöte med styrelsen  bestämdes till tisdagen den 17 januari kl.
19.00

 

§ 148   Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för det gångnas året, önskade God Jul och
Gott Nytt År och förklarade därefter mötet för avslutat

 

 

Vid protokollet

 

            Krister Söderstam                      

 

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   Vaino Wiik