Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2005-11-13

 

 

 

 

Närvarande:   Krister Söderstam – Ordförande

Olle Carlson

André Lindmark

VainoWiik

Ann-Sofie Öhman

 

Anmält förhinder: Martin Adner, Siv Ödlund

Frånvarande: Tania Jarlstam,

 

Protokollet omfattar § 127 - § 138

 

                       

§ 127   Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 128   Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 129   Justerare

Olle Carlsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 130   Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

                       

§ 131   Rapporter

Royal Canin: Krister presenterade ramavtalet

Agria: De skall ev deltaga vid klubbens medlemsmöten

Krister: Ny provform för spanielraserna.

Siv: Revidering/ komplettering av RAS

SKK/SSRK: medlemshantering

Olle: Uppföljning av klubbens kostnader under året

.

 

§ 132   Ansvarsområden

            Styrelsen beslutade:

att fastställa ansvarsområdena för

infoansvarig: bilaga 8

webansvarig bilaga 7

redaktör Springertidningen bilaga 9

           

§ 133   Lokalavdelningsträffen 19/11

Styrelsen avhandlade program, ekonomi och de praktiska detaljerna kring träffen

 

 

§ 134   Club Show

Styrelsen beslutade:

att priset till 250 kr för medlemsannons i utställningskatalogen helsida svart/vit

            att uppdra till Andre att kontakta domarna inför nästkommande års Club Show

 

§ 135   Fullmäktige 2006

            Styrelsen beslutade:

att  fullmäktige skall hållas i Stockholmsområdet 25 eller 26 mars

att  de tidigare insända motioner som ej kom med på fullmäktige 2005 skall behandlas på detta års fullmäktige.

att motion 1: Club Shows lokalisering skrivs av Ann-Sofi och Krister

 

 

§ 136   Övriga frågor

Utökat rasregister:          

            Nytt PRA fall

Styrelsen beslutade:

            att: godkänna Benny Blids och Lis-Beth Liljekvists begäran

 

§ 137   Nästa möte

Telefonmöte 5 december kl. 19.00         

 

§ 138   Mötets avslutande

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   Olle Carlsson