Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2005-08-21

 

 

 

 

Närvarande:     Krister Söderstam – Ordförande

Olle Carlson

VainoWiik

Siv Ödlund,

Ann-Sofie Öhman

 

Anmält förhinder:  Tania Jarlstam, Martin Adner,

Frånvarande: André Lindmark

                    

                     Protokollet omfattar § 79 - § 88

 

 

                    

§ 79              Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 80     Godkännande av föredragslistan.

 

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 81     Justerare

 

            Ann-Sofie Öhman utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 82     Föregående mötesprotokoll

 

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

                       

 

§ 83     Rapporter

            Ann-Sofie gjorde en redogörelse från Club-Show

            Utredning om ny provverksamhet för spaniel

            Svar på dispensansökan

            Besked från SKK angående hunds oacceptabla uppträdande på utställning

Olle rapporterade att efter utskicken som vår nya medlemsansvarig gjort har det kommit in ca 170 000 kr.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Ann-Sofie och Olle att till nästa möte ta fram ett beslutsunderlag inför Club-Show 2006

att begära hos SSRK:s huvudstyrelse att SK skall ha två representanter i utredningsgruppen för ny jaktprovsverksamhet.

att tillfråga Roger Marklund och Anette Erlandsson om att ingå i SSRK.s utredningsgruppen för ny jaktprovsverksamhet.

 

 

§ 84     Inbjudan träff SSRK/HS 26/8-05

            SSRK har bjudit in ordförande, avelsansvarig samt jaktansvarig till en träff

 

 

§ 85     Ordförandeträff

SK skall under senare delen av 2005 försöka ordna en ordförandeträff där varje lokalavdelning har möjlighet att skicka två representanter dock får lokalavdelningarna bekosta en representants resa och ev. logi själva.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att ta fram ett programförslag till ordförandeträffen

 

§ 86     Övriga frågor

Olle uppmanade styrelsen att beställa porto från Katarina till sina utskick.

Möjlighet att till utskick till nya medlemmar skicka med något om lokalavdelning dit medlem tillhör.

 

 § 87    Nästa möte

 

            Nästa telefonmöte bestämdes till 18 september 19.00

            Två dagarsmöte            15/16 okt        

 

§ 88     Mötets avslutande

 

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   Ann-Sofie Öhman