Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2005-06-29

 

 

  Närvarande: Krister Söderstam – Ordförande

Martin Adner,

Olle Carlson

VainoWiik,

Siv Ödlund,

Ann-Sofie Öhman

 

Anmält förhinder:  Tania Jarlstam

                     Frånvarande: Andre Lindmark

                     Protokollet omfattar § 68 - § 78

 

 

                    

§ 68              Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 69     Godkännande av föredragslistan.

 

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 70     Justerare

 

            Siv Ödlund utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 71     Föregående mötesprotokoll

            SKK-bidrag till symposiet utgår med 10 000 kr

            Avtal Royal Canin : klart

            Agriaavtal: klart

Siv meddelade att det kommer att hållas 3 Ras/medlemsträffar

Olle rapporterade om det ekonomiska läget

Styrelsen beslutade

att Krister skickar Royal Canins samarbetsavtal till övriga i styrelsen för genomläsning

att Krister ger underlag till Agria för utanordning av rörlig del

att Krister kontaktar Lotta Wennersten angående funktionsbeskrivning

att Vaino meddelar webbansvarig om byte av Agria logga

 

§ 72     Utredning om införande av ny Prov- verksamhet för spaniels

Styrelsen beslutade

att Krister, Martin, Tania samt en ur Rasgruppen utarbetar ett svar på SSRK: s remiss. Telefonmöte 4 juli 19.00.

 

 

 

 

§ 73     Rapporter

 

            Club Show: Ann-Sofie rapporterade om nuläget

Styrelsen beslutade

att ordförande med fru äter middag fredagkväll med domarna då han också går igenom det svenska bedömningssystemet

att Krister delar ut vandringspriserna samt att Sara Nordin är speaker

att samtliga av klubbens funktionärer bekostar sin supé på lördagkväll

 

 

           

§ 74     Springerklubbens ansökan om hälsoprogram för ögon

Det är inskickat till SSRK

           

§ 75     Dispens-ansökning

            Inkommen dispensansökan behandlas.

           

 

§ 76     Övriga frågor:

Olle framförde önskan att kuvert med logotyp  med adress skall införskaffas Olle och Andre undersöker kostnad

           

 

§ 77     Nästa möte

 

            Nästa telefonmöte bestämdes till 8 augusti 19.00

           

 

 

§ 78     Mötets avslutande

 

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                Siv Ödlund