Springerklubben                                    Sammanträdesdatum                                         2005-06-06

 

 

Telefonsammanträde med styrelsen

 

 

Protokollet omfattar § 59 - § 67

 

Närvarande:  Krister Söderstam - Ordförande

Olle Carlson

André Lindmark

VainoWiik

Siv Ödlund

Ann-Sofie Öhman

Tania Jarlstam

Frånvarande: Martin Adner

 

 

§ 59              Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 60     Godkännande av föredragslistan.

 

            Föredragslistan godkändes

 

§ 61     Justerare

 

            Ann-Sofie Öhman utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 62     Föregående mötesprotokoll

 

            Ekonomisk rapport: Olle återkommer vid nästa möte

            SKK:bidrag: Krister återkommer vid nästa möte

            Avtal Royal Canin: Krister återkommer vid nästa möte

            Club Show: Ann-Sofie lämnade en rapport om nuläget

            Göte  Olofsson tackat ja till att ingå i bestyrelsen

 

Styrelsen beslutade:

att Olle och Ann-Sofie undersöker kostnaden för hyra eller köp av tält

att Olle kontaktar Petshop, Enköping att upplåta möjlighet att försälja hundartiklar vid Club Show mot skänkta priser till ett värde av 500 kr.

att tacka nej till erbjudandet till inköp av tävlingspriser

 

            Agriaavtal: Krister återkommer vid nästa möte

           

 

 

 

            Avel: Hanhundslistan

            Rasträffar

 

Styrelsen beslutade:

att hanhund som skall införas på hanhundslistan skall godkännas av   avelsansvarig samt att ögonlysningsdatum skall finnas med.

att Tanja skall kontakta Martin angående B-prov kontakt skall tas med Paul Andersson för ev. demonstration av provet

 

 

§ 63     Inkommande skrivelser/mail

 

            Medlem angående gästboken

            Icke anmäld valpmedlem

            Medlemskap

            DNA/PRA test

            Utredning om ev. införande av ny provverksamhet för spaniels

            Styrelsen beslutade:

att bordlägga till nästa möte. Tanja kontaktar Martin som bereder frågan.

 

 

 

§ 64     Övriga frågor

 

            Funktionsbeskrivning: Siv besvarar Lotta Wennersten

                       

 

§ 65     Nästa möte

 

            Nästa telefonmöte bestämdes till 29 juni 19.00

 

§ 67     Mötets avslutande

 

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                Ann-Sofie Öhman