Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2005-10-23 

 

 

Närvarande:   Krister Söderstam – Ordförande

Martin Adner

Olle Carlson

André Lindmark § 114 -122

VainoWiik

Ann-Sofie Öhman

Anette Erlandsson, adjungerad  § 121

 

Anmält förhinder:  Siv Ödlund,

Frånvarande: Tania Jarlstam,

 

Protokollet omfattar § 114 - § 126

 

                       

§ 114   Mötets öppnade.

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 115   Godkännande av föredragslistan.

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 116   Justerare

André Lindmark utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 117   Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade:

att bordlägga föregående mötesprotokoll till nästa möte.

                       

§ 118   Rapporter

Utsänd åtgärdslista.

 

§ 119   Raskompendiet

            André meddelade att Linda sammanställer kompendiet

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Olle och André att ta fram beslutsunderlag för att klargöra kostnaden för tryck av 1000 stycken kompendier.

att uppdra till Krister att skriva en ingress

           

§ 120   Club Show:

2006: Styrelsen diskuterade möjligheten att arrangera KM i lydnad och viltspår i samband med Club Show

2007: Domarförslag C Savell, beslut tas vid nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Olle att ta reda på grundläggande uppgifter vid anordnande av KM i lydnad och viltspår

att uppdra till Olle att kontakta personer inom klubben som kan vara ansvariga för dessa arrangemang

att Club Show 2008 skall hållas lördagen 5 juli

att uppdra till Olle att förboka Farsta Näset för Club Show 2008

 

§ 121   Utredning om ny provverksamhet för spaniel:

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Anette och Krister att sammanställa svaret till SSRK

 

§ 122   Fastställande av ansvarsområden

            informationsansvarig, webbansvarig, springertidningen

Styrelsen beslutade:

att bordlägga frågan till nästa möte 

 

§ 123   Betalning av stambokföringsavgift för lokalavdelnings lydnadsprov 18/8

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Olle att kontakta lokalavdelningen 

 

§ 124   Övriga frågor

            SSRK-instruktörsutbildning

            Generell dispens om känd Hd status för livmoderimporterad kull

            Förfrågan om utbildning av viltspårsinstruktörer

Styrelsen beslutade:

att meddela SSRK att vi fortfarande står fast vid att generell dispens ej skall ges

att uppdra till Krister att meddela André att kontakta medlem med följande svar

Styrelsen anser att utbildning av Viltspårsindstruktörer mycket väl kan ligga på Springerklubben. Av resursskäl måste vi dock f.n hänvisa till de utbildningar som anordnas av SSRKs avdelningar. Anledningen till att detta är att vi resursmässigt nu måste prioritera utbildningsinsatser på två områden

1. utbildning av funktionärer för Funktionsbeskrivning

2. utbildning av funktionärer för den nya provformen för Spaniels, som blir ett resultat av SSRKs utredning.

 

§ 125   Nästa möte

Telefonmöte 13 november kl. 20.00       

 

§ 126   Mötets avslutande

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   André Lindmark