Protokoll fört vid telefonmöte i Springerklubbens huvudstyrelse 2005-09-18 

 

Närvarande:     Krister Söderstam – Ordförande

Olle Carlson

VainoWiik

Siv Ödlund,

Ann-Sofie Öhman

Martin Adner,

 

Frånvarande: André Lindmark, Tania Jarlstam,  

                    

                     Protokollet omfattar § 89 - § 99 

 

                    

§ 89              Mötets öppnade.

 

Krister Söderstam hälsade alla välkomna och förklarade härmed mötet som öppnat.

 

§ 90     Godkännande av föredragslistan.

 

            Föredragslistan godkändes.

 

§ 91     Justerare

 

            Olle Carlsson utsågs jämte ordförande att justera protokollet.

 

§ 92     Föregående mötesprotokoll

 

Styrelsen beslutade:

att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.                       

 

§ 93     Rapporter

Spanielträff med SSRK/HS: Krister och Siv rapporterade från träffen med Paul Andersson, Andreas Sundgren och Ingrid Roslund

Utredning om ny provverksamhet för spaniel: Båda av SK föreslagna representanterna ingår utredningsgruppen

 Motion ang särskilt fältprov för Spaniels: Martin informerade om att han besvarat förfrågan från SSRK:s jaktansvarig för spaniel att vi är positiva till att även rasklubbarna får ordna ett officiellt jaktprov

            Angående rasklubbarnas förvaltningsansvar:

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Siv och Krister att författa en skrivelse till SSRK:s huvudstyrelse

angående de frågor som uppkommit angående RAS

Hälsoprogram på ögon: SSRK har underrättat oss om att SKK ej godkänner ansökan på delar av ett hälsoprogram. Den information vi fått tidigare var felaktig.

Funktionsbeskrivning: Vaino och Krister rapporterade från en demonstration av funktionsbeskrivning vilken dokumenterades för att kunna användas på våra medlemsmöten

Medlemsregister: Olle rapporterade att efter rejält kontrollarbete av vårt medlemsregister har vi idag 1242 medlemmar.

 

§ 94     Club Show:

Club Show 2006: Härjarö är preliminär bokad.

Club Show 2007: Domarförslag till SKK senast 30 november

Club Show 2008: Förslag på datum till SKK senast 30 november.

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Ann-Sofie och Olle att vid mötet i okt. besöka Härjarö

           

§ 95     Lokalavdelningsträff: 19 november kommer träffen att hållas

Styrelsen beslutade:

att uppdra till Krister att ta fram ett programförslag till träffen samt utforma information till lokalavdelningarna

 

§ 96               Motioner: Motionstiden är förlängd till 31 december 2005 pga. att styrelsen glömt meddela om detta i Springertidningen

 

§ 97     Övriga frågor

Klubbens policy angående gåvor som betalning av annons

            Förfrågan om Springerklubbens logga

            Springershopen: Krister meddelar André

Nya medlemmar: Krister meddelar André att dessa skall redovisas i Springertidningen     

Brev från medlem angående oregistrerade springer spaniel. Krister kontaktar medlem

 

 § 98    Nästa möte

 

            15/16 oktober Vallby Gård, Enköping 

 

§ 99     Mötets avslutande

 

                        Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat

 

 

Vid protokollet

 

                      Vaino Wiik

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

Krister Söderstam                                   Olle Carlsson