Sammanträdesdatum 2005-05-22

 

 

 

Sammanträde med Styrelsen

 

 

Tid:               10.00- 16.45

 

Plats:   Vallby Prästgård, Enköping

 

Omfattning:    § 44- §58

 

 

Närvarande:Krister Söderstam, Ordf
            Martin Adner
            Olle Carlsson
            Tania Jarlstam, (tidigare Lindén)
            Katarina Wedholm, adjungerad till styrelsen
            Siv Ödlund
            Ann- Sofie Öhman

 

Frånvarande: Vaino Wiik, anmält

 

 

§ 44     Mötets öppnande
           
Ordf. hälsade samtliga välkomna, riktade ett särskilt till nyblivne fru
                      Jarlstam och förklarade därefter mötet för öppnat
.
        

 

§ 45     Godkännande av föredragningslistan
           
Med tillägget Utbildning av mentalbeskrivare under punkten  Övriga frågor så
            fastställdes föredragningslistan

 

§ 46     Val av justerare
           
Tania J valdes att jämte ordförande justera protokollet

§ 47     Föregående mötesprotokoll

 
           
Styrelsen beslutade

            att  lägga protokollen  2005-04-16—17 samt 2005-05-08 till handlingarna 
           

 

§ 48     Rapporter
           
- Ekonomisk rapport
            Aktuell ställning är Pg C:a 38 000 kr, cirka 52 000 på det norska kontot samt     
            fondmedel uppgående till cirka 65 000.
           
            Styrelsen beslutade
            att Olle C före Midsommar presenterar en reviderad budget
                        att styrelsen snarast till Olle C inrapporterar kostnader och intäkter som
                           förväntas uppstå inom ramen för resp. ansvarsområde.

            att till sekreteraren inköpa en scanner. Inköpet sker i samverkan mellan
                          Vaino W och Olle C

            - SKK bidrag till Springer symposiet 2004
            Ordförande redogjorde för tagna kontakter. Arbetet fortsätter för att
                      få till stånd en ändring av SKK tidigare fattat beslut.

            - Foderleverantörsavtal
                        Ordförande redovisade de kontakter som tagits av Ordf. och André L.

            En träff med Royal Canin är planerad till den 30 maj.

 

 
§ 49     Bordlagda ärenden
           
- Erbjudande om ”Tävlingspriser”
            Pia Elrud har erbjudit klubben att inköpa Kaffemuggar med Springer Spaniels
                      motiv.
                     
            Styrelsen beslutade
            att tacka nej till erbjudandet, och att Ordförande kontaktar och meddelar
                           Pia beslutet.

                      - Förslag till resurs
                      Kristina Törnberg har tillskrivit Styrelsen och förslagit Barbro Lantz som en
            lämplig person att respresentera klubben och rasen i samband med mässor och
            andra evenemang

            Styrelsen beslutade
           
att tacksamt ta emot erbjudandet. Ordf. kontaktar och meddelar Kristina
                           beslutet. André L tar därefter kontakt med Barbro för att få en första kontakt.

 

            - Avtackning av tidigare styrelse samt Anette Erlandsson
 

            Styrelsen beslutade
           
att inbjuda avgående ledamöter i den tidigare styrelsen samt Anette Erlandsson
                 till Club Show på skolkloster. Avtackning sker med blommor. I det fall den
                           inbjudne ej kan närvara skickar klubben en blomstercheck med tackbrev.  

 

 

§ 50     Verksamhetsgenomgång

            - Jaktansvarig
            Efter diskussion, förslag till ansvarsområde………..

            * Klubbens kontaktperson avseende den jaktliga verksamheten
            * Föredragande i styrelsen i jaktfrågor
            * Samla in, sammanställa, föra statestik samt arkivera provresultat från officiella
                         och inofficiella jaktprov

            * Samla in information från avdelningarnas jaktliga verksamhet
            * Löpande redovisa resultat och aktiviteter i springertidningen  och på hemsidan
                        * Se till så att det regelbundet förekommer artiklar kring jaktlig verksamhet
                           i Springertidningen
            * Redovisa rasklubbens provresultat till SSRK (SKK fr.o.m. 2007)
            Styrelsen beslutade
           
att bordlägga fastställandet av den jaktansvariges ansvarsområde till nästa
                             styrelsemöte.
            att ge Tania J ett särskilt ansvar för Springerklubbens viltspårsverksamhet

 

- Utställningsansvarig
Efter diskussion förslag till ansvarsområde

            * Föredragande i styrelsen i utställningsfrågor
            * Utser, i samråd med styrelsen, Utställningskommitté

            * Utarbetar tillsammans med kassören förslag till budget för utställnings-
                         verksamheten

* Ansvarar för att samarrangemang med rasklubbar sker enligt överens-
                         kommelser och avtal
            * Har inom styrelsen ansvar för att planera och genomföra Club Show

            Rapport förberedelser Club Show
            * Domarna är kontaktade angående praktiska detaljer
            * Ringsekreterare samt sekretariatet  är bokade
                      * Sara Nordin är tillfrågad och har accepterat att döma juniorhandling samt att
                           vara  speaker. Hon kommer också att tillfrågas kring rollen som Kommissarie.
            * Bestyrelsen föreslås bestå av Olle C, Krister S samt  Göte Olofsson. Den
                         senare tillfrågas av Katarina Wedholm   

   

            Styrelsen beslutade
           
att Olle C kontaktar Förre Ordf. Anders Berggren ang. västar samt ”trähundar”
            att kostnaden för katalog samt parkering skulle kosta cirka 50 kr. Ann-Sofie får i
                           uppdrag av styrelsen att besluta om det slutliga priset med hänsyn taget till
                           kostnaden för katalogen
            att Olle C kontaktar förre Ordf. Bengt N angående pärmen för Springerklubbens
                 vandringspriser samt Diplom.
            att Tania J tar fram ett förslag till Diplom som hon mailar runt till styrelsen för
                           synpunkter
            att Ann-Sofie Ö tar fram foton och ramar till vinnarna av Springerklubbens
                 vandringspriser.
            att Ann-Sofie Ö efterfrågar ”Springerartiklar” för försäljning hos Eva Jäderön
            att Olle C tar kontakt med en lokal handlare av hundartiklar avseende
                 försäljning vid Club Show. Om så bedöms vara lämpligt ger Olle C en signal
                           till Ann- Sofie om att kontakta SWEDOG alt. Hundbörsen
            att i direkt anslutning till BIS:et anordna ett ”knytis”. Springerklubben bjuder på

                 kaffe och kaka.
                        att information om ”knytis” läggs på hemsidan samt ingår som en del av PM:et
                           till utställarna. I informatioen skall också ingå en inbjudan för dom som så
                           önskar att på egen bekostnad delta vid domar- middagen efter utställningen.
                      att Olle C fortsätter att undersöka möjligheten att hyra ett tält av lämplig storlek    

 

   


           

 

Utställningskommitté

 

Styrelsen beslutade
            att fastställa utställningskommittén till att bestå av Ann-Sofie Öhman, Olle
                          Carlson, Vaino Wiik, Peter Olsson samt Ingrid Svensson.

 

 

            Anvisningar/Riktlinjer för Springerklubbens Open Shows
                     
            Styrelsen beslutade
           
att anta förslaget till anvisningar/riktlinjer, att gälla fr.o.m. 1 jan. 2006
            att styrelsen lämnar synpunkter till Ann-Sofie inom en vecka för finjustering
                      att Ann-Sofie efter justering överlämnar de antagna anvisningarna/riktlinjer
                           till Vaino W för införande på hemsidan.   

 

 

            Remiss gällande revidering av Utställningsbestämmelser

            Styrelsen beslutade
           
att styrelsen inlämnar synpunkter på remissen till Ann-Sofie innan midsommar.
                      att Ann-Sofie i samarbete med Ordf. utarbetar svar på remissen
 

           

            Raskompendium

            Styrelsen beslutade
                    
att Ann-Sofie Ö får i uppdrag att undersöka tryckkostnaden för Raskompendiet
                          i färg. I offerten skall också ingå en historie- samt en trimdel.

 

                       

                        - Medlemsansvarig

                        Katarina Wedholm som ny medlemsansvarig adjungerades till styrelsen under
            denna punkt.

 

                        Styrelsen beslutade
            att Olle C. skall vara styrelsens kontaktperson till den medlemsansvariga
            att Katarina W genomför en revidering av medlemssystemet så att det passar
                           klubbens syften.

            att Katarina W i samråd med André L initierar en shop på  klubbens hemsida.
                      att sätta försäljningspriset för det gamla raskompendiet till 90 kr, Stamboken
                           från –98 till 100 kr och stamboken från –02 till 150 kr. Alla priser är exkl.
                           porto.
            att ansvarsområden för den medlemsansvarige bordläggs till nästa möte.
                           Katarina lämnar förslag till hur ansvarsområdet skall se ut.
                      att Olle C adressändrar ”tittarlicensen” på postgirot.

                        att Olle C kontrollerar de icke- identifierbara medlemskaps- betalningar

 

 

- Valpförmedling       

Styrelsen beslutade
att
Siv Ö är styrelsens kontaktperson gentemot Valpförmedlingen
att Siv Ö tar kontakt med Anne-Maj Muhrén för att tillsammans diskutera
     hur ansvarsområdet skall se ut, och återkomma till nästa styrelsemöte.
att i arbetet med att utforma ansvarsområdet ta hänsyn till SKKs
     rekommendationer på området.

 

 

Styrelsen beslutade
att bordlägga verksamhetsgenomgången avseende webbansvarig, valberedning
     revision, springertidningen samt utbildningsansvarig till kommande styrelse-
     möten

 

 

§ 51     RAS
           
Siv Ö informerade styrelsen att Helene Björkman lämnat kommittén.
            I övrigt inga förändringar.


 

 

§ 52.    AGRIA
           
Ordförande rapporterade från träffen med AGRIAs representant  Ib Ahlén.

            Styrelsen beslutade
            a
tt Ordf. i kontakten med AGRIA initierar utbetalningen av den fasta
                           ersättningen enligt avtalet.
            att Ordf.informerar AGRIA om klubbens önskan om att använda den rörliga
                           ersättningen, 8 900 kronor till RAS-träffar med  målgruppen uppfödare.
            att Siv Ö återkommer med förslag till när var och hur dessa träffar skall
                           genomföras. Förslaget skall också innehålla förslag till program,
                           medverkande samt kostnad


 

§53.     Uppfödarstrategi
                     
            Styrelsen beslutade
                       
att bordlägga frågan, men betonade vikten av att samordna arbetet med
                           uppfödarstrategin med RAS och de planerade RAS-träffarna.

 

 

§54.     Anpassning av stadgarna
           
Ordförande informerade om att arbetet med att anpassa klubbens stadgar
                       måste anstå till dess SSRKs fullmäktigeprotokoll offentliggörs.

 

§55.     IESSC
           
Ordförande informerade om den mail-korrespodens som förevarit kring frågan
                      om IESSCs symposium i Sverige 2008. Ordf. har samtalat med Harald U-M
                      samt Peter O i frågan, och därvidlag drivit linjen att Springerklubben ej har för
                      avsikt att agera värd, eller finansiellt stödja symposiet 2008, men att detta ej
                      skall  uppfattas som att Springerklubben ställer sig utanför internationellt

samarbete.

 

Styrelsen beslutade
att i enlighet med tidigare fattat beslut medverka vid Springersymposiet i
     England 2006 vad avser att informera om det svenska bedömningssystemet.
     Medverkan vid symposiet sker på egen bekostnad.

 

 

§56.     Övriga frågor
 
           Tania J rapporterar om en skrivelse avseende utbildning av mental-

                      beskrivare

           
Styrelsen beslutade
           
att Tania J och Siv Ö  bereder frågan och återkommer vid nästa styrelsemöte
 

 

 

§57.     Nästa möte

           
Styrelsen beslutade
                     
att nästa möte blir ett telefonmöte den 6 juni kl. 19.00


§ 58.    Mötets avslutande
           
Ordförande avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse      
 
  

 

 

             Vid protokollet

 

 

 

                      Krister Söderstam

 

 

                        Justeras:                                                                       Justeras:

                     

 

 

Krister Söderstam                                   Tania Jarlstam                                         


.