Protokoll Springerklubben 03-10-25

Springerklubben HS 2004 01 31- 02 01 Hammarbo Västerås   

 

Närvarande:
Bengt Norrving                              Ordförande
Torbjörn Chemnitz                        Sekreterare
Anna Lindh                                    Jaktansvarig
Kristina Törnberg                           Kassör          enbart 2004 01 31
Markku Moilanen                           Suppleant     enbart 2004 01 31
 

Meddelad frånvaro:

Jens Karlsson                                PR ansvarig
Sigrun Wallqvist                            V. Ordförande/Avelsansvarig
Mikael Rollmar                               Informationsansvarig

Christina Daniels          
                Suppleant  

§ 51          Öppnande av mötet samt val av justeringsmän

Till att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll valdes Anna Lindh 

 

§ 52          Fastställande av dagordning

Följande tillägg till dagordningen gjordes

§ 57  Jaktdemonstration
         Haralds roll på Symposiet
§ 58  Godkännande av förslagen till Årets Springer

         Valberedningens förslag

§ 59  Ögonlysning
§ 60  Vildmarksmässan i Älvsjö
§ 61  Benita Larssons förslag med samarbete över gränserna
§ 63  Kostnad för championatbilder i Springertidningen
§ 64  Uppdatering av Hanhundslistan
§ 66  Avtackningar

Med dessa tillägg godkändes dagordningen  

§ 53          Föregående protokoll

Tidigare beslut i  § 36 att ordföranden och Anna Lindh skall tillskriva Peter Olsson beträffande Club Show upphävs då Peter skrivit ett brev till SSRK.  

§ 54          Inkommande post

o        Månadsbrev december 2003
o
        Pressmeddelande “Årets bragdhund”

o        Länsklubbarnas utställningsprogram 2005

o        Valpförmedlingen

o        Styrelseprotokoll SSRK HS 03-09-13-14

o        Tidpunkt för KF 2005

o        Pressmeddelande 04 01 13

o        Länsklubbarnas utställningsprogram 2005

o        Månadsbrev januari 04

o        Bidragsregler för avelskonferenser

 

Styrelsen gick igenom inkommande post och lade dessa till handlingarna.

Utöver dessa har det kommit en förfrågan från Gävle/Dala att anordna lydnadsprov. Styrelsen säger ja till detta men upplyser om att avdelningen själv skall bekosta registreringsavgifterna  

§ 55          Utgående post

Då valphänvisningen i sin helhet är överlåten på Springerklubben åligger det klubben att formulera de krav som ställs för att valphänvisning skall tillåtas.

Villkoren för valphänvisning skall samordnas med Rasspecifik avelsstrategi.

Några förändringar föreslogs och det nya förslaget bifogas.

Samtidigt uppdrogs till valpförmedlaren att justera nuvarande anmälningsblankett samt att samordna villkor och anmälningsformulär med hemsidan.  

§ 56          Ekonomi

Trots ett kraftigt negativt preliminärt resultat är likviditeten god.

Intäkten av medlemsavgifterna ökade under öret med ca 10.000:- (ca 4% ) till 252.000:-

Medlemsantalet ökade med 200 inklusive valpköparmedlemmar till 1550 st.

Styrelsen ser ingen anledning att höja avgifterna för år 2004.

Det preliminära resultaten visar ett underskott på ca 78.000:- Det ligger dock en del osäkerhet i detta resultat varför styrelsen beslutade att närmare granska detta.

En förklaring till resultatutvecklingen är att styrelsen satsat på i enlighet med uppdraget från fullmäktig

  • Medlemsrekrytering genom en ny informationsfolder samt en ny Springertidning
  • Förbättrat medlemsregister
  • Investeringar av engångskaraktär har utöver detta gjorts i tidningsdistributionen för att få framtida lägre kostnader

Utöver detta har klubben bekostat två raskonferanser
Kallelse av samtliga medlemmar till fullmäktige via brev, och kallelser av samtliga uppfödare till raskonferanser via brev.
Till Club Show anmäldes ca 50 hundar mindre än tidigare år vilket innebar att CS visar ett negativt resultat på motsvarande belopp.
 

§ 57          Club Show

Planerna fortskrider. Det är en hel del kvar att göra.  Funktionärer skall vidtalas och hela arrangemanget detaljplaneras. Arbetet kommer att fortskrida och en lägesrapport kommer att lämnas vid nästa styrelsemöte.

Anmälningarna till det Internationella symposiet fortsätter att komma in. En stor del av deltagarna är utländska gäster varför klubben kommer att tillse att klubbmedlemmar avdelas att vara värdar på såväl Club Show som på symposiet.

Annonser om Club Show och symposiet kommer in i Springertidningen nr. 2 2004, samt att all information finns på klubbens hemsida.

Den av våra engelska gäster önskade jaktdemonstrationen i samband med CS utgår. De praktiska förutsättningarna finns inte på utställningsplatsen. Beslutades att bjuda in hedersmedlemmar och avgående funktionärer.  

§ 58          Fullmäktigemötet

Styrelsen behandlade de motioner som inkommit före 2003 12 01. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse utarbetas av ordföranden.

Valberedningens preliminära förslag diskuterades och kommenterades.

Ett slutligt förslag från valberedningen kommer senast slutet på februari.

Ando Enokssons sammanställning av Årets Springer gicks igenom och godkändes.

Lokalen på Lövudden är bokad lördagen den 27:e mars. 

§ 59          Avelsfrågor

Ansökan om bidrag för två avelskonferanser är skickat till SSRK och SKK. Klubben ansöker om två gånger 10.000:-

Sigruns sammanställning av RAS gicks igenom och ändrades på ett par tre ställen. Sigrun informerades via telefon under mötets gång. Sekreteraren sammanställer RAS och sänder kopior till  Sigrun och övriga i styrelsen.

Raskompendiet till domarkonferansen diskuterades. Arbetsgruppen upplever att motstridiga intressen försenar arbetet. Beslutades att fortsätta med kompendiet efter de riktlinjer som styrelsen dragit upp.

Gruppen som ansvarar för raskompendiet har en svår uppgift när det gäller att välja hundar till konferensen. Fem tikar och fem hanhundar, som bör vara mentalt starka och inte vara toppvinnare.

Styrelsen gick igenom bilder till kompendiet och frågan ställdes om det inte finns Svenska hundar som skulle kunna representera rasen. Kompendiet skall vara SKK tillhanda senast 3 april 04. Förslaget presenteras på fullmäktige.

Hans Lehtinen som var tilltänkt moderator på domarkonferensen kan troligen inte medverka p.g.a. sjukdom. Styrelsen beslutade att vidtala Hans Rosenberg.

En fråga är aktualiserad beträffande obligatorisk ögonlysning av avelshundarna senast ett år före parning, som villkor för registrering. Styrelsen föredrar frivillighetslinjen, men följer utvecklingen. Information till medlemmar och uppfödare sker via artiklar i Springertidningen 

§ 60          Jaktfrågor

Till Instruktörskursen i Väla har det inkommit tre anmälningar. Tio är maxantalet.

Styrelsen beslutade att avstå från Vildmarksmässan i Älvsjö. 

§ 61          Rapporter

Lotta Ahlberg Wennersten sände en utförlig lägesrapport betr. funktionsbeskrivning. Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktig att detta arbete sammanförs med övrigt arbete med RAS att ingå som en del i det arbetet. Benita Larsson har sänt en rapport betr. samarbete över avdelningsgränserna när det gäller jaktprov. Rapporten bifogas.

 § 62          Medlemsfrågor

Eva Berglund förevisade ett profilprogram för Springerklubbens styrelse.
Handdukar, strumpor, jeansskjortor, pikétröjor mm.

Eva återkommer med ett upplägg där medlemmarna kan beställa utan att SK behöver lagerlägga dessa.

Rutinerna för medlemskap och betalningsrutiner bör klarläggas. Diskuterades möjligheterna att lägga betalningarna kvartalsvis, så att det inte blir tveksamheter om ST skall skickas eller ej.

Beslutades att medlemsavgiften skall betalas på förfallodagen. ( ! ). Påminnelse sker efter 2 veckor och är inte avgiften betald en månad efter förfallodagen upphör medlemskapet.

Samtidigt föreslogs att hemsidan kompletteras med en skrivelse om hur man blir medlem.

Ett förslag är väckt att Springerklubben skall skaffa sig en slogan. Tävling utlyses. Sammankallande i en medlemsjury är Louise Norrving 

§ 63          Springertidningen

Med den nya Springertidningen skulle det bli lättare att sälja kommersiella annonser. Det har inte gjorts varför det är angeläget att prioritera detta. Beslutades att sekreteraren och ordföranden påbörjar detta arbete.

Förfrågan har inkommit om det skall avgiftsbeläggas att få championatbilder publicerade i tidningen. Styrelsen beslutade att det skall kosta 65:- för en bild i storlek ”typ apportören”. Det påpekades att avgiften måste vara betald innan bilden införs.

Uppdrogs till Linda att uppdatera hanhundslistan 

§ 64          Hemsidan

Hanhundslistan skall uppdateras. Uppdrogs till Linda att sända material till webbmastern. 

§ 65          Lokalavdelningarna

Inget övrigt att rapportera 

§ 66          Övriga frågor.

Till middagen efter Club Show och före symposiet beslutades att inbjuda våra Hedersmedlemmar, samt avgående funktionärer Anki Berggren, Anna Åberg och Gunilla Carlsson  

Vid protokollet                                                Justeras

Västerås     /     2004                                    Västerås    /   2004  

 

………………………………………..                                …………………………………………

Torbjörn Chemnitz                                          Anna Lindh 

Justeras

Skokloster      /     2004

 

……………………………………………

Bengt Norrving Ordförande