Protokoll

fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2004 03 27

Lövuddens Konferens och Vandrarhem i Västerås.

        ___________________________________________

 

Före mötets öppnades informerade ordföranden fullmäktig att Tore Danielsson avlidit. Fullmäktig hedrade hans minne genom en tyst minut 

                     

Öppnande

Ordförande Bengt Norrving öppnade mötet och hälsade samtliga delegater och medlemmar välkomna till dagens fullmäktigemöte.

 

a)                  Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes genom namnupprop.

 

b)                  Val av ordförande och vice ordförande för mötet.

Till ordförande för mötet valdes Hans Eriksson och som vice ordförande valdes André Lindmark

 

c)                  Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet

Torbjörn Chemnitz var vald att föra dagens fullmäktigeprotokoll.

 

d)                  Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

Till att justera dagens protokoll samt att vara rösträknare under mötet valdes Tina Kauppinen och Ing-Marie Nilsson

 

e)                  Fråga om fullmäktigeledamöterna har blivit stadgeenligt kallade

Kallelse till mötet har gått ut i ett personligt brev till alla delegater samt att mötet var utannonserat i Springertidningen nr 4 2003

Fullmäktige godkände förfarandet.

 

f)                   Fastställande av dagordning

Förelagd dagordning godkändes men justering i § p ”Val av suppleant ….”.

 

g)                  Val av tre personer som skall förbereda en valberedning enligt punkt s.

Till förberedande av ny valberedning utsågs Harald Ulltveit-Moe, Ki Hult samt Helen Björkman

 

h)                  Föredragning av styrelsen förvaltningsberättelse inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor.

De i kallelsen tidigare utsända skriftliga redogörelserna godkändes.

Ordföranden kompletterade den skriftliga redogörelsen med att redogöra för hur styrelsen resonerat runt medlemsrekrytering, Springertidningens betydelse för medlemmar och för Springerklubben samt att man prioriterat att hjälpa avdelningarna med sina medlemskontakter.

Fullmäktige kunde konstatera att dessa åtgärder har främjat medlemsutvecklingen.

 

 

Fullmäktige ansåg att den tidigare utsända lägesrapporten betr.

Funktionsbeskrivning av ESS var bra och väl genomarbetad. Ordföranden påpekade att det nu åligger den nya styrelsen att arbeta vidare med SJUM.

Många och långa diskussioner fördes med anledning av den presentation av RAS som förelagts fullmäktig. Sammanfattningsvis föreslogs att RAS fortsättningsvis bearbetas av den grupp som skall väljas under u).

Därefter godkände fullmäktig förvaltningsberättelsen.

 

i)                   Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balans- och resultaträkningar samt bokslut för verksamhetsåret

Då årets resultat visar ett kraftigt minus och kompletterande redovisningar presenterades på mötet, ombads fullmäktig att först läsa igenom detta.

Bengt informerade om att det finns förklaringar till detta, då den sittande styrelsen tagit beslut om att ”rusta upp” klubbens image och administration. Exempelvis har klubben under året

 

Kassören redogjorde mer i detalj hur ekonomin ser ut och att klubben trots allt fortfarande har god ekonomi.

Revisorns berättelse samt den ekonomiska redovisningen godkändes. Balans- och resultaträkningarna fastställdes.

 

j)                   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

En avdelning inom klubben rekommenderade fullmäktig via en skrivelse att inte rekommendera ansvarsfrihet till den avgående styrelsen på grund av att kommande Club Show flyttats från Lövudden till Tammsvik. Mötesordföranden informerade om att detta inte är grund för att vägra ansvarsfrihet då det i huvudsak skall röra oegentligheter i förvaltningen av klubben.

Fullmäktige biföll revisorernas rekommendation att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

 

k)                  Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

Den med kallelsen utsända verksamhetsplanen diskuterades. Fullmäktige beslutade

att den skall kompletteras med följande:

-          Domarkonferensen 2004.

-          Funktionsbeskrivningen

-          Springertidningen skall vara den huvudsakliga bäraren av information till medlemmarna

Verksamhetsplanen godkändes med dessa tillägg.

 

 

l)                   Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår samt fastställande av avgifter

Bengt redogjorde för budget 2004 där intäkterna är beräknade till 360.000:- och kostnaderna till 320.000:- Club Show är budgeterad till ett nollresultat.

Fullmäktig uppmanade styrelsen att det är viktigt att inte CS belastar resultatet samt påtalade risken i detta då det är hård konkurrens om utställarna.

Fullmäktig beslutade att avgifter och regler blir oförändrade år 2004

Fullmäktige godkände budgeten, inga avgifter är aktuella att ändra.

Då Postens avgifter är höjda uppdrogs den tillträdande styrelsen att se över medlemsavgiften för medlemmar utanför Norden.

 

 

m)                 Fastställande av reseersättningar och traktamenten för styrelsen, revisorer och fullmäktigeledamöter

Beslöts att dessa är oförändrade och även i fortsättningen följer Statens normer.

 

 

n)              Val av ordförande i styrelsen

Till styrelsens ordförande på ett år valdes Bengt Norrving enhälligt.

 

 

o)                  Val av övriga ledamöter i styrelsen, varav en ansvarig för avelsfrågor

Till ordinarie styrelsemedlemmar för en period av två år valdes:

André Lindmark              Nyval          

Siv Ödlund                     Nyval Avelsansvarig

Marita Johansson            Nyval

Ami Lundvall                   Fyllnadsval 1 år

Peter Olsson                  Fyllnadsval 1 år

Följande ledamot innehar mandat för ytterligare ett år:

Mikael Rollmar

 

 

p)                  Val av suppleant i styrelsen

Till suppleant på ett år valdes:

Ann-Sofie Öhman            Nyval 

 

q)                  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Till revisorer för ett år valdes:

Zaida Månsson               Nyval

Harriet Wiktorsson           Nyval

Till revisorssuppleanter valdes:

Ann Lundin                    Nyval

Pia Axelsson                   Omval 

  

r)                   Val av eller beslut om att uppdra åt styrelsen att välja ledamöter till SSRKs fullmäktige, jämte suppleanter det år ordinarie fullmäktige skall hållas.

Uppdrogs till styrelsen att utse ledamöter samt suppleanter för dessa till SSRK´s fullmäktige 

 

s)                  Val av valberedning

Till valberedning för verksamhetsåret valdes:

Anna-Greta Lingebrandt, sammankallande

Anette Öhman

Torbjörn Chemnitz 

 

t)                   Föredragning av SJUM delrapport ”Funktionsbeskrivning”.

Delrapporten godkändes och överlämnades till styrelsen för vidare behandling.

 

 

u)                  Föredragning av RAS och val av fem representanter som tillsammans med avelsansvarig skall arbeta vidare med RAS

Sigrun redogjorde för förutsättningarna för RAS, vad som är gjort och vad som skall göras framöver.

SKK´s direktiv är att RAS skall vara presenterad under år 2004.

Bengt föreslog att styrelsen skall få som uppdrag att arbeta fram ett förslag som senare skall presenteras för fullmäktig.

Beslutades att styrelsen fattar beslut i frågan när frågeställningarna runt RAS är förankrade bland medlemmar och uppfödare.

Följande personer valdes att ingå i den grupp som skall arbeta vidare med RAS.’

-          Anette Erlandsson

-          Lena Rollmar

-          Vaino Wiik

-          Helen Björkman

-          Siv Persson

 

 

v)                  Behandling av frågor, som senast den 1 december anmälts till styrelsen eller av denna underställts mötet

Sju motioner hade kommit styrelsen till del före den 1 december 2003.

 

Ett förslag från Trestad där man föreslår att Springerklubben inför ett elitviltspårprov.

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att lämna motionen utan åtgärd.

 

En motion från Trestad att komplettera hemsidan med en karta med avdelningarnas gränser redovisade.

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att lämna bifall till motionen

 

En motion från Sigrun Wallqvist med förslag att forskningsfonden fylls på med 20.000:-

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att avslå motionen men att uppdra åt huvudstyrelsen att ge prioritet åt arbetet med hälsofrågorna.

 

En motion från Harald Ulltveit-Moe beträffande regler för Club Show.

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att bifalla motionen utom såvitt avser kravet att rasspecialisten skall vara utländsk och att upphäva tidigare fullmäktigebeslut avseende lokalisering, tidpunkt och domare för Club Show.

 

En motion från Anita Danielsson att införa bekämpningsprogram mot PRA.

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att avslå motionen 

 

En från Anita Danielsson som yrkade att man inför ett bekämpningsprogram betr. sjukdomen Fuccosidos med registrering hos SKK

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att avslå motionen

 

En från Anita Danielsson som yrkade på införande avelsspärr på HD belastade avelsdjur.

Fullmäktige beslutade att följa styrelsens förslag att avslå motionen 

 

x)                  Övriga frågor

En skrivelse från Skaraborg med krav på att enbart Fuccosidos testade eller hundar med fritestade föräldrar får använda Springerklubbens valphänvisning.

När valphänvisningarna övergått till rasklubbarna har styrelsen mandat att själv forma villkoren för valpförmedlingen. Uppdrogs till nya styrelsen att behandla frågan vidare.

  

y)                  Avslutning.

Bengt Norrving passade på att tacka Hans Eriksson för uppdraget som mötesordförande och deklarerade att han som ordförande skall försöka att tillvarataga medlemmarnas och avdelningarnas intressen genom ett bra samarbete med huvudstyrelsen.

Därmed avslutade Bengt årets fullmäktige och tackade samtliga delegater och medlemmar för ett givande och bra fullmäktigemöte.  

                

 

 

Vid protokollet     /     2004                                                  Justeras     /      2004

 

 

……………………………….                                                            ……………………………………

 

Torbjörn Chemnitz                                                               Hans Eriksson

                                                                                       Ordförande

  

Justeras     /     2004                                                          Justeras     /       2004

 

 

……………………………….                                                            …………………………………..

 

Tina Kauppinen                                                                   Ing-Marie Nilsson