2004-06-06

 

Protokoll fört vid möte i Springerklubbens huvudstyrelse 2004-06-05

 

Plats: Karolinska Institutet, Stockholm

Närvarande: André Lindmark, Mikael Rollmar, Ami Lundvall, Bengt Norrving,

                     Marita Johansson, Peter Olsson, Siv Ödlund.

                 

 

§ 24 Mötet öppnas

Ordförande Bengt Norrving öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

 

§ 25 Föregående mötes protokoll

Vad gäller § 8, Inbjudan till SKK:s avelskonferens, beslutade styrelsen att avelsansvarig Siv Ödlund skall delta för styrelsens räkning samt att övriga deltagare i avelsgruppen erbjuds att delta mot att konferensavgiften på 500 kr samt halva reskostnaden ersätts av Springerklubben.

 

§ 26 Valpförmedlingen

På förslag från informationsansvarig beslutade styrelsen att annonser på valpförmedlingen skall tidsbegränsas till två månader och att annonserna skall förses med datum för införande och borttagande. Informationsansvarig skall även arbeta fram förslag till föreskrifter om annonsernas formella utformning.

                     

§ 27 Styrelsens deltagande i Club Show

Styrelsen beslutade att de styrelsemedlemmar som kommer att arbeta aktivt under Club Show får sina kostnader i samband med detta ersatta.

 

§ 28 Ny tidsplan för yttrande över motioner mm

Styrelsen beslutade att bokslut och verksamhetsberättelse skall vara klara inför styrelsens möte den 5-6/2 2005.

Vidare beslutades att lokalavdelningarna skall lämna sina yttranden över motionerna till Fullmäktige till styrelsen i god tid före den 5-6/2 2005. På så vis kommer lokalavdelningarnas synpunkter att bättre än tidigare kunna beaktas när styrelsen lägger sitt förslag kring motionerna till Fullmäktige.

 

§ 29 Avelsfrågor och RAS

I ett förtydligande från mötet den 24/4 fastslog styrelsen vikten av att aktivt bekämpa PRA. Genom bidrag från forskningsfonden skall därför forskning kring PRA stödjas. Drabbade ägare skall kunna få bidrag för sina kostnader i samband med blodinsamling. Avelsansvarig gavs delegationsrätt att fatta besluta om bidragsgivning i denna fråga och uppdrogs att aktivt kontakta drabbade ägare.

Avelsansvarig fick även i uppdrag att följa upp de hundar vars ögonlysning skall följas upp med en förnyad samt gavs rätt att disponera medel ur forskningsfonden för att ersätta hundägare för kostnader i samband med den nya ögonlysningen.

Avelsansvarig informerade om hur arbetsgruppens arbete med RAS fortskrider. Arbete pågår för närvarande med insamling av information och nytt möte planeras till augusti.

 

§ 30 Raskompendiet

Avelsansvarig redogjorde för RAS-arbetsgruppens synpunkter. Efter diskussion beslutade styrelsen att ytterligare bilder skal tas fram för att komplettera och ersätta bilder i arbetsmaterialet.  Peter Olsson lägger upp en Yahoo-grupp för det bildmaterial som kan tänkas användas. Det historiska avsnittet bör även förlängas till att sträcka sig fram till i våra dagar.

Styrelsen beslutade att Andre’ Lindmark ansvarar för att hela materialet sammanställs och redigeras.

 

§ 31 Domarkonferensen

Styrelsen diskuterade frågan om representativa hundar till domarkonferensen.

 

§ 32 Ansökan om utökat rasregister

Från SSRK har inkommit en förfrågan om domare Hans Almgren gällande utökat rasregister

för springer spaniel. Styrelsen biföll ansökan.

 

§ 33 Resultatansvarig

Styrelsen beslutade att en resultatansvarig person skall utses. Den resultatansvarige skall samla och lägga ut de inkomna resultaten på hemsidan. Det är däremot den enskilde medlemmen som ansvarar för att skicka in sina resultat och för riktigheten i dessa.

Informationsansvarig gavs i uppdrag att annonsera om resultatansvarig på hemsidan

 

§ 34 Övriga frågor

Andre´ Lindmark påtalade vikten av att tiden hålls för manusstopp av Springertidningen samt önskade att om beslut eventuellt fattas av AU skall protokoll av dessa vidarebefordras.

 

 

§ 35 Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet  4/ 6  2004  

 

 

 

Marita Johansson  

 

 

Justeras          /         2004                          Justeras                                /         2004   

 

 

 

 

Bengt Norrving                                          Ami Lundvall