2004-06-04

 

Protokoll fört vid möte i Springerklubbens huvudstyrelse 2004-04-24

 

Plats: Scandic Hotell, Örebro

Närvarande: André Lindmark, Mikael Rollmar, Ami Lundvall, Bengt Norrving,

                     Marita Johansson,  Siv Ödlund och Ann-Sofie Öhman.

Anmält förhinder: Peter Olsson.                 

 

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande Bengt Norrving öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.

 

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

 

§ 3 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Andre´ Lindmark.

 

§ 4 Konstituering av styrelsen

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Bengt Norrving                    ordförande (utsedd av fullmäktige)

Michael Rollmar                   vice ordförande och jaktansvarig

Marita Johansson                 sekreterare

Ami Lundvall  kassör

André Lindmark                   informations- och utbildningsansvarig

Peter Olsson                        utställningsansvarig

Siv Ödlund                           avelsansvarig (utsedd av fullmäktige)

Ann-Sofie Öhman                suppleant

 

 

§ 5 Arbetsutskott

Till att ingå i styrelsens arbetsutskott utses ordföranden Bengt Norrving, sekreteraren Marita Johansson och kassören Ami Lundvall.

 

§ 6 Firmatecknare

Mötet beslutar att utse Bengt Norrving och Ami Lundvall som firmatecknare. De äger därmed rätt att var för sig disponera följande konton:

pg 33 86 25-7

pg 58 73 95-5

pg 830 60 44-2

norskt giro 7877.08.14307.

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

 

§ 7 Inkomna skrivelser

Från SKK har inkommit skrivelse om Hundens Dag. Skrivelsen läggs till handlingarna.

 

För att få tillgång till information från SSRK på elektronisk väg beslutar styrelsen att kontakt skall tas med berörda inom SSRK. 

 

§ 8 Rapporter och meddelande

SSRK:s funktionärsträff.

Ordföranden rapporterar från SSRK:s funktionärsträff. Jaktansvarig får i uppdrag att gå igenom SSRK:s material angående jakthundar.

 

Anmälan av styrelsen till SKK

Från SSRK har inkommit besked om att den anmälan som gjorts av medlem mot styrelsen med anledning av beslut om ändring av plats för Club Show 2004 lämnats utan åtgärd.

 

Nominering till Hamiltonplaketten och Svenska Kennelklubbens Förtjänsttecken

Information har inkommit om Hamiltonplaketten och Svenska Kennelklubbens Förtjänsttecken som delas ut i samband med Kennelfullmäktige. Lokalavdelningarna uppmanas nu att lämna förslag till styrelsen på personer de önskar nominera senast under augusti respektive september månad. Informationsansvarig informerar lokalavdelningarna.

 

Inbjudan till SKK:s avelsrådskonferens 2004-09-05

Inbjudan till avelsrådskonferens 2004-09-05 vid Svenska Lantbruksuniversitet i Uppsala har inkommit från SKK.

 

§ 9 Uppföljning av fullmäktigemötet

Styrelsen följer upp vad som sades och beslutades vid fullmäktiges möte 2003-04-05.

 

§ 10 Anpassning av typstadgar

En anpassning av Springerklubbens stadgar skall göras för att motsvara de typstadgar som fastställts för rasklubbarna av SSRK. De justerade stadgarna skall gälla från och med SSRK:S fullmäktigemöte 2004. Ordförande och sekreterare får i uppdrag att göra anpassningen av klubbens stadgar.

 

§ 11 Avelsfrågor och RAS

Det fortsatta arbetet med RAS och avelsfrågor diskuteras. Dispensansökan för inlämning av RAS till senare tidpunkt har lämnats in till SSRK. Detta för att det igångsatta arbetet med RAS skall kunna fortsätta och utvecklas vidare.

 

Arbetsutskottet presenterar ett förslag till hur arbetsprocessen med RAS kan bedrivas vilket antas av styrelsen. Se bilaga 1.  Avels -ansvarig kommer att presentera förslaget för den på fullmäktigemötet utsedda RAS-arbetsgruppen den 16/5.

 

Förslaget innebär att ett fördjupat underlag skall tas fram för att kartlägga det faktiska läget hos springer spanieln idag. Detta kan komma att ske bl.a. med hjälp av statistik från försäkringsbolag och uppföljning av tidigare genomförda enkäter. Den informationen som framkommer skall sammanställas och analyseras av RAS-arbetsgruppen. Arbetsgruppen föreslår därefter vilka problemområden som skall prioriteras i arbetet samt formulerar förslag till kortsiktiga och långsiktiga mål för arbetet samt förslag till handlingsplaner för arbetet med att nå målen.

 

Det är även viktigt att arbetet med RAS förankras och att möjlighet ges att kunna påverka arbetet. Därför kommer underlagsmaterialet, förslagen till prioriteringar, målsättningar och handlingsplaner att presenteras och diskuteras på ett antal konferenser i landet. Till dessa konferenser inbjuds alla som är intresserade att delta och till att bidra. De synpunkter som kommer fram arbetas in i materialet. Därefter läggs det reviderade arbetsmaterialet ut på remiss bland lokalavdelningar och medlemmar för att slutligen godkännas av huvudstyrelsen.

 

§ 12 Domarkonferensen 18-19 september

Domarkonferensen kommer att gå av stapeln 18-19/9 i Sollentuna. Springer spaniel kommer att presenteras av Hans Lechtinen och som underlag för presentationen skall det nya raskompendiet som är under utarbetande ligga. En arbetskopia av kompendiet presenteras för styrelsen. Arbetskopian skall även presenteras för RAS-arbetsgruppen.

 

§ 13 Information om planeringen av Club Show och Symposium

En arbetsgrupp arbetar med planeringen av Club Showutställningen. I arbetsgruppen ingår Bengt Norrving, Torbjörn Chemnitz, Ingrid Norrving, Anna Lindh och Harald Ulltveit-Moe.

Styrelsen är enig om att det är viktigt att arrangemanget kring hedersprisutdelningen gör högtidlig och att arbetsgruppen särskilt skall beakta detta i sin planering.

 

§ 14 Jaktlig verksamhet – motion till SSRK

Styrelsen beslutar att lämna en motion till SSRK:s huvudstyrelse att anstalta om ett officiellt jaktanlagsprov för springer spaniel och att detta prov skall kunna genomföras inom SK.

 

§ 15 Medlemsrekrytering

Styrelsen betonar vikten av lokalavdelningarnas strategiska roll för att klubben skall kunna behålla sina medlemmar och att rekrytera nya. Ett sätt att stödja lokalavdelningarna i detta arbete är att informera l lokalavdelningarna när s.k 100 kr- medlemmarna har registrerat för så att dessa kan kontaktas personligen. Vidare föreslås att en ”stimulanspeng” på 100 kr betalas ut till lokalavdelningen när en 100 kr-medlem blir ordinarie medlem. Nya medlemmar skall även välkomnas i Springertidningen. Styrelsen återkommer i frågan

 

§ 16 Springertidningen; kommersiella annonser

Informationsansvarig ansvarar för att kontakt tas med olika företag och övriga som kan tänkas vara intresserade av att annonsera kommersiellt i Springer Tidningen.

 

§ 17 Information och nyhetsbrev

Sekreteraren kommer att ansvara för att ett nyhetsbrev presenterar de senaste nyheterna inom klubben på hemsidan.

 

§ 18 Medlemsansvarig och webbansvarig

Efterträdare på dessa ansvarposter skall utses och därför kommer en förfrågan att ske efter intresserade kandidater via hemsidan.

 

§ 19 Profilsaker

En offert har lämnats till styrelsen på olika profil- och trycksaker. En eventuell sponsring vid inköp av dessa skall utredas. Frågan om ett profilprogram för Springerklubben skall diskuteras kommande styrelsemöte.

 

 

§ 20 Kommande sammanträden

Styrelsen beslutar om följande datum för kommande sammanträden: 6/6, 22/8, 5-6/2-05. Till dessa möten kan ytterligare möten tillkomma i samband med Club Show, domarkonferens mm. Fullmäktige 2005 förläggs till den 19/3.

 

§ 21 Ansökan ur forskningsfond

André Lindmark har ansökt ur forskningsfonden för bidrag för blodprovning. I samband med diagnosticering av PRA har kostnader för att samla in blodmaterial för provtagning uppkommit. Styrelsen beviljar ansökan. André Lindmark deltar ej i beslutet.

 

§ 22 Revidering av budget

Punkten om ev. revidering av den lagda budgeten skjuts till kommande möte.

 

§ 23 Mötet avslutas  

 

Vid protokollet  4/ 6  2004    

 

Marita Johansson   

 

 

Justeras          /         2004                    

  

Bengt Norrving              

 

 

Justeras          /                     2004

  

 

André Lindmark