Springerklubben HS 2003 10 25 Scandic Hotell Örebro

Närvarande:
Bengt Norrving Ordförande
Sigrun Wallqvist V. Ordförande/Avelsansvarig
Anna Lindh Jaktansvarig
Mikael Rollmar Informationsansvarig
Markku Moilanen Suppleant
Harald Ulltveit Moe adjungerad Symposiekoordinator § 49

Meddelad frånvaro:
Torbjörn Chemnitz Sekreterare
Jens Karlsson PR ansvarig
Kristina Törnberg Kassör
Christina Daniels Suppleant


§ 33 Öppnande av mötet samt val av justeringsman.
Bengt öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna. Till att tillsammans med Bengt justera dagens protokoll valdes Sigrun Wallqvist


§ 34 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes. Anna utsågs att föra dagens protokoll.


§ 35 Föregående protokoll.
Profilartiklar är ej presenterade. Uppdras åt Bengt och Torbjörn att titta på förslag. Något deltagande har inte skett i kursen för avelsråd i Knivsta. Bengt har inte fått kontakt med Lena Vängbo, nya kontakter tas. Mikael kontaktar Lillemor Böös för att få bilderna från Club Show till hemsidan.


§ 36 Inkommande post
o 2 st mail
o SSRK Typstadgar för rasklubbarna
o SKK Omläsning HD
o Protokollsutdrag SKK/AK- RAS
o SSRK Kansliet //: Remiss gällande valphänvisning
o SKK //: Domarauktorisationer
o SSRK Anmälan till Representantskapsmöte
o SKK Klubbar i Norrland
o SKK Månadsbrev

Mail från medlem, angående val av domare till Club Show. Styrelsen har haft en vägledande diskussion. Styrelsen beslutar att ta att samlat grepp om domarfrågan vid Club Show vid ett senare tillfälle. Bengt och Anna utarbetar ett svar till medlem. Bengt och Anna svarar medlem angående flytt av utställningsplats för Club Show.
Typstadgar för rasklubbar behandlas på SSRKs fullmäktigemöte 2004 för preciseringar mm.
Omläsning av HD, Sigrun återkontaktar SKK för förtydligande både från vår och SKKs sida.
Remiss gällande valphänvisning, uppdras åt Sigrun att avge SKs yttrande. Sigrun ser över reglerna för SKs valphänvisning.
Representantskapsmöte SSRK, beslutade att Bengt med Anna tjänstgör i nämnd ordning.
Uppföljningsmöte för klubbar i Norrland, uppdrar åt Anna att tillfråga Benita Larsson och Annika Sanchez att representera SK i Sundsvall den 6/12 2003.


§ 37 Utgående post.
Svar Typstadgar, sekreteraren sänder styrelsens kompletteringar till SSRK.
Svar Remiss valphänvisning, se ovanstående paragraf.


§ 38 Ekonomi
Medlemsintäkten har ökat främst på valpköparsidan (100 kronor) liksom valpförmedlingen. Utgiftssidan i huvudsak som förra året.


§ 39 Club Show 2004
Beslutade att Glenn Miller dömer hanar och BIS, Marie Merchant tikar. Vid överanmälan döms valpar av annan domare.
Beslöt att ansöka hos SKK att få anordna en officiell utställning dagen efter Club Show 2005. Punkten förklaras omedelbart justerad.
Uppdras åt Markku att titta på förslag på domare till Club Show 2006.
Uppdrar åt Club Show kommittén att ta fram pris på middag och förslag till Symposievärdar.
Uppdrar åt Anna att ta fram förslag till nästa möte på jaktinslag att demonstrera vid Club Show.


§ 40 Avelsfrågor
Första januari 2004 stängs den gamla hanhundslistan. Hanar som uppfyller kraven till den nya hanhundslistan anmäls själv av ägaren. Kraven för deltagande på nya hanhundslistan presenteras i ST nr 4 2003 och på hemsidan.


§ 41 Jaktfrågor
Anna rapporterar från höstens tre jaktanlagsprov. Proven har mottagits mycket väl av våra medlemmar.


Styrelsen har en ambition att söka ett samarbete med SSRK för att få jaktanlagsprovet som en verksamhet i ett projekt inom ett eventuellt jaktforum.

Instruktörskurs för blivande jaktinstruktörer skall hållas under våren 2004. Anna får i uppdrag att hitta lämpligt datum och för att annonsera i ST nr 4. Företrädesvis hålls kursen på Väla Jaktgård.

§ 42 Rapporter
Raskompendiet och Domarkonferensen, styrelsen kommer att fastställa kompendiet. Styrelsen ser med oro på att arbetet inte har kommit längre. Markku arbetar med att översätta den Engelska rashistorien till kompendiet. Sigrun sammanställer den Svenska rashistorin för kompendiet.
Styrelsen beslutar att det skyndsamt skall utarbetas en tids- och aktivitetsplan att tillställas ordförande senast 2003.11.09. Anna och Markku lämnar fortlöpande rapporter till styrelsen om arbetet med Raskompendiet och Domarkonferensen. Punkten förklaras omedelbart justerad.
Styrelsen uppdrog åt Bengt att kontakta gruppen för funktionsbeskrivning för att få en lägesrapport och kartlägga hur arbetet kan slutföras.
Bengt rapporterar från arbetet med SSRKs jaktforum.

§ 43 Ordförandekonferensen
Bengt riktade följande information till avdelningarnas representanter.
o Det är av största vikt att avdelningarna förser ST och hemsidan med rätt information, t.ex. adresser och telefonnummer.
o Att avdelningarna kvitterar information från styrelsen.
o Att avdelningarna skickar terminlista över aktiviteter och utställningar till ST och hemsidan. Viktigt framförallt för att avdelningarnas utställningar inte skall kollidera.
o Info om vårens jaktinstruktörsutbildning.
o Info om symposiet och att det är SKs arrangemang.
o Info om hur val av Club Show domare har gått till.
o Info om varför och hur ny plats har valts till Club Show.
I övrigt, hänvisning till Sigruns artikel i ST nr 4 och hemsidan om ordförandekonferensen.

§ 44 Ordningsfrågor
Verksamhet och förvaltning vilar på tydliga beslut. Extra resursutnyttjande skall vara beslutade av styrelsen.


§ 45 Medlemsfrågor
Det pågår en fortlöpande genomgång av medlemsregistret. Genomgång av uppfödarlistan är genomförd. Många nya valpmedlemskap registreras. Beslutade att Anne-Maj förses med foldrar för att skicka till uppfödare som har anmält sin valpkull till valpförmedlingen. Foldern skickas när uppfödaren har meddelat hur många valpar som är födda.


§ 46 Springertidningen
Arbete pågår för att rekvirera annonsörer.

§ 47 Hemsidan
Mikael koordinerar info för hemsidan och ST samt tillhandahåller ny info till hemsidan och ST.


§ 48 Lokalavdelningarna
Se paragraf 43.


§ 49 Övriga frågor
Harald presenterar bakgrunden till symposiet, idéen kommer från USA och blev där en stor succé. Symposiets huvudpunkter är, typ, standard och rasens framtid. Jan Fernell kommer att prata om Springerns mentalitet och Dr Synthia Wheeler kommer att rapportera om arbetet med DNA test för PRA i USA.
SK betalar endast en övernattning och middag för deltagarna i panelen. Göran Bodegård kostar ett domararvode. Inga reseersättningar utgår.
Beräknad kostnad för arrangemanget är 30 000:-. För närvarande finns motsvarande summa i sponsorpengar.
Harald meddelar att många anmälningar redan har inkommit från olika länder. Ca 100 personer har anmält sig till festen och Symposiet.
Harald undersöker om vi kan få ta del av PowerPoint materialet som användes på symposiet i USA.

Ett förslag på utkast till ett kompendium för att träna viltspår på egen hand har inkommit från Curt Muhre´n. Beslutar att kompendiet skall tryckas.
Styrelsen ger i uppdrag åt Anna att ta fram ett utkast till kompendium för jaktträning.
Sigrun får i uppdrag att tillfråga Christel Collowin-Elmberg om att utarbeta ett förslag till kompendium med triminstruktioner.


§ 50 Nästa möte och avslutning
Bengt avslutade mötet och det beslutades om nästa styrelsemöte.
Tid: 7 december kl. 10.00
Plats: Meddelas senare