Springerklubben HS 2003 08 092 Scandic Hotell Elmia Jönköping

Närvarande:
Bengt Norrving Ordförande
Sigrun Wallqvist V. Ordförande/Avelsansvarig
Anna Lindh Jaktansvarig
Mikael Rollmar Informationsansvarig
Markku Moilanen Suppleant
Christina Daniels Suppleant
Linda Holmberg Redaktör för ST
André Lindmark Dataansvar för ST

Meddelad frånvaro:
Torbjörn Chemnitz Sekreterare
Jens Karlsson PR ansvarig
Kristina Törnberg Kassör


§ 17 Öppnande av mötet samt val av justeringsman.
Bengt öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna. Till att tillsammans med Bengt justera dagens protokoll valdes Markku Moilanen

§ 18 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 19 Föregående protokoll.
Protokoll från konstituerande mötet godkändes. Beslutade att Markku Moilanen kontaktar Jens Karlsson angående översättningen av rasstandarden. Svar skickas till SSRK vecka 32. Beslutade att styrelsen skall följa upp arbetet med raskompendiet

§ 20 Inkommande post
o SKK 03 06 06 Pressmeddelande. Svenska hundar lydiga
o SKK 03 06 12 Auktorisation exteriördomare
o SKK 03 06 23 Info från VD
o SKK 03 07 10 Pressmeddelanden x 3
o SKK 03 06 23 SKKs utställningar 2004 & 2005
o SKK 03 07 07 SKKs månadsbrev juni-aug.
o SSRK Kallelse till planeringsmöte
o SSRK Minnesanteckningar från Hearing
o SSRK Uppdaterad lista över avd. utst. Ansvariga
o SSRK Svar ang. ansökan off. Viltspår

Beslutade att Anna Lindh skall delta på SSRKs planeringsmöte inför domarkonferensen. Planeringsmötet hålls den 20/9 i Knivsta. Första mötet för kommittén som arbetar med raskompendiet bestämdes till den 21/9 på Hotell Winn i Gävle.

§ 21 Utgående post.
Anna Lindh anmäler senast den 29/8 till SSRKs planeringsmöte.

§ 22 Ekonomi
Ekonomin får ses som stabil. Några större förändringar har inte skett sedan det senaste mötet.

§ 23 Club Show 2004
Club Show kommer att sträcka sig över två dagar, utställning dag ett och symposium dag två. De som arrangerar utställningen skall inte behöva arrangera dag två. Beslutade att Bengt Norrving kontaktar Harald Ulltveit Moe angående arrangemanget dag två. Beslutade att undersöka om SK kan köpa Powerpoint materialet som användes på Springer symposiet i USA. Ambitionsnivån för dag två måste motsvara vad vi kan genomföra i kvalitet. Beslutade att Bengt Norrving, Anna Lindh och Torbjörn Chemnitz utarbetar ett program för genomförandet av Club Show 2004. Beslutade att Christina Daniels tar fram förslag och pris på profilartiklar för SK att användas som priser, presenter och till försäljning. Förslagen presenteras senast till nästa möte. Beslutade att vi inte kan hålla Club Show på Lövudden 2004. Prisförslag från Tammsvik är på väg. Styrelsen bekräftar domarval för år 2004 och 2005.

§ 24 Avelsfrågor
Kurs för avelsråd i Knivsa. Christina Daniels deltog i motsvarande konferens 2002. Beslutade att Sigrun Wallqvist och Bengt Norrving utser en person för att delta i kursen den 18-19/10. Beslutade att Sigrun Wallqvist deltar i RAS konferensen den 6-7/9. Beslutade att Bengt Norrving kontaktar Lena Vängbo angående avelsmaterial.

§ 25 Jaktfrågor
Utbildningen till jaktprovsanlagsdomare betalas av den som vill utbilda sig. SK tillämpar då samma princip som SKK och SSRK vid domarutbildning. SK har fått in åtta ansökningar för utbildning till jaktanlagsprovsdomare som har de förkunskaper som utbildningen kräver. Michael Rollmar och Anna Lindh deltar inte i beslutet om vilka som tas ut till utbildningen. Beslutade att de nio som ansökt kallas till utbildning. Anna Lindh tillskriver personerna samt deras avdelnings ordförande. Beslutade att Bengt Norrving får i uppdrag att hantera frågan om officiell status på jaktanlagsproven hos SSRK.
Följande personer kommer att kallas till utbildning:
Roger Marklund, Norrbotten
Inger Forsberg, Nedre Norra
Pia Axelsson, Trestad
Anette Erlandsson, Syd
Christina Hulth och Anna Lindh Uppland/Västmanland
Michael Rollmar, Östgöta
Siv Ödlund, Gotland

§ 26 Rapporter
Inget fanns att rapportera.

§ 27 Springertidningen
Styrelsen vill rikta ett stort tack till Anna Åberg för hennes arbete med ST under åtta år. Beslutade att utse Linda Holmberg till ny redaktör för ST. ST kommer att från och med nummer tre 2003 att få ny layout ”Apportören format”.
Beslutade att följande priser gäller för annonsering i ST.
Kommersiella annonser:
Inlagorna + baksidan, 3 500/nummer eller 10 000 kr helår.
Annan sida 2 500/nummer eller 8 000 kr helår.
Medlemsannonser:
400 kr/nummer oavsett antal foton
Priserna kommer att omprovas inför nummer ett 2004.
Beslutade att skicka ST till alla auktoriserade Springerdomare i Sverige.
Beslutade att Jens Karlsson, Bengt Norrving och Torbjörn Chemnitz tills vidare skall vara kontaktpersoner för kommersiella annonser. Beslutade att uppdra åt Torbjörn Chemnitz att besluta om tryckeri för ST. Beslutade att uppdra åt Torbjörn Chemnitz och André Lindmark att förhandla med posten om porto avgifter.

§ 28 Hemsidan
Beslutade att Michael Rollmar ser över informationen på hemsidan.

§ 29 Medlemsfrågor
Inget att rapportera

§ 30 Lokalavdelningarna
Regelbunden information till lokalavdelningarna är av stor vikt. Beslutade att anordna ett ordförandemöte med tyngdpunkt på RAS den 25-26/10. Mötet startar lördag 25/10 klockan 15.00 och slutar söndagen den 26/10 klockan 15.00. Beslutade att ersättning utgår för resa överstigande 1 000 kr. Beslutade att Sigrun Wallqvist skriver underlag och kallelse till mötet. Anmälan till mötet kommer att vara bindande.

§ 31 Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom

§ 32 Avslutning och nästa möte.
Bengt avslutade mötet och det beslutades att nästa styrelsemöte blir i samband med ordförandemötet.
Tid: 25 oktober klockan 10.00
Plats: Scandic hotell i Örebro