Springerklubben HS 2003 06 09 Hammarbo Västerås

Närvarande:
Bengt Norrving Ordförande
Sigrun Wallqvist V. Ordförande/Avelsansvarig
Kristina Törnberg Kassör
Anna Lindh Jaktansvarig
Torbjörn Chemnitz Sekreterare
Jens Karlsson PR ansvarig
Mikael Rollmar Informationsansvarig
Markku Moilanen Suppleant

Meddelad frånvaro:
Christina Daniels Suppleant

________________________________________________________________


§ 1 Öppnande av mötet samt val av justeringsman.
Bengt öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna. Till att tillsammans med Bengt justera dagens protokoll valdes Mikael Rollmar.

§ 2 Fastställande av dagordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll.
Protokoll från konstituerande mötet godkändes. AU protokoll beträffande Anna Lindhs medverkan vid SSRK´s hearing godkändes.

§ 4 Inkommande post.
a) SSRK Protokoll 2003 03 01-02
b) SSRK Utställningsansvarig Anmälan om beslut….
c) SKK Diciplnnämdens beslut 2003 03 27
d) SKK Pressmeddelande 2003 03 27
e) SKK Månadsbrev april
f) SKK Utbildning av Allrounddomare 2003 04 03
g) SKK föreningskommittén 2003 03 24
h) SKK Beslut championatbest. 2003 03 17
i) SSRK Info från ordföranden 2003 03 11
j) SKK föreningskommittén 2002 12 17
k) SSRK Jaktprovprogram spaniel 2003
l) SKK Månadsbrev mars
m) SSRK Remiss stadgar 2003 03 04
n) SKK Länsklubbarnas utställningar 2003 2004
o) SSRK
p) Info från ordföranden 2003 04 14
q) SKK Nationellt dopingregelemente 2003 04 09
r) SKK Icke hänvisning 2003 04 16
s) SKK SKK´s grundregler 2003 04 14
t) SKK Månadsbrev maj
u) SSRK Reviderad standard 2003 05 09
v) SSRK Kompl. Examinatorer/aspirant. 2003 05 15

Styrelsen har fått ett mail från Anders Berggren där han vill avsäga sig ansvaret för Club Show. Beslutades att Markku tar över det ansvaret f.o.m.2004 och bildar en kommitté som får till uppgift att arbeta med denna.

En lista över förslag till examinatorer för ESS diskuterades och följande domare föreslogs:
Sekreteraren sänder listan till SSRK före 1/8 2003

SKK´s förslag till FCI anpassning av rasstandarden diskuterades och det beslutads att Markku ser över detta med hänsyn till översättningen från Engelska till Svenska

Raskompendiet diskuterades.
En kommitté bildades att se över och komplettera nuvarande kompendie. Kommittén består av: Jens, Anna, Markku, Sigrun Christina Daniels samt Anette Erlandsson
Kompendiet skall vara färdigt till domarkonferansen 2004

Det har kommit en förfrågan från avdelning Östra beträffande officiellt lydnadsprov. Bengt återkommer om detta.

§ 5 Utgående post.
Springerklubben har sedan tidigare ett muntligt löfte om att få arrangera 3 st officiella vilspårprov. Bengt tillskriver SSRK med önskan om ett protokollsutdrag på detta beslut.
Sigrun tillskriver SKK med en förfrågan om SKK kan åtaga sig att registrera Fucosidosis tester

§ 6 Ekonomi
Ekonomin ser bra ut. xxx:- på pg. samt xx i kassan.
Uppdrogs till kassören att ansöka om bidrag till RAS.

§ 7 Club Show 2003 & 2004
Deltagandet vid CS 2003 ser ut att bli lägre än förväntat samt lägre än år 2002.
För att öka intresset för CS diskuterades att arrangera ett internationellt symposium på söndagen, dagen efter CS. Detta med tanke på de domare som kontrakterats att döma CS 2004. Beslöts att arbeta vidare på detta

§ 8 Avelsfrågor
Avel på hundar med HD
Sigrun tog upp problemet med att det sker avel på hundar med HD. Valpförmedlingen skall inte förmedla valpar som har föräldrar med grad C eller sämre.
Sigrun föreslog att klubben eventuellt skulle skicka en skrivelse till SKK och föreslå att hundar med föräldrar som har grad D eller sämre inte skall registreras.
Styrelsen avvaktar med beslut vad gäller C i väntan på ny avläsningen enligt det gamla systemet. Betr. Frågan om det är ett fullmäktigebeslut eller om styrelsen kan besluta skall utredas.

Bekämpningsprogram mot PRA.
Sigrun föreslog att för att valpförmedlingen skall acceptera att förmedla en kull skall känd status för Fucosidosis och PRA vara angiven. Detta regelverk skall klargöras och presenteras i ST och på hemsidan

RAS som bas för avelsarbetet.
Sigrun aktualiserade frågan, hur vi organiserar avelsfrågorna, statistiken mm.
Beslöts att Christina Daniels får till uppgift att föra statistik över Fucosidos och MH. Sigrun vidtalar henne.
Beslöts att avelsansvaret i fortsättningen även ligger på hela styrelsen. Flödesschemat för det fortsatta avelsarbetet bifogas till protokollet.
Beslöts att Sigrun sammanställer information som förberedelse för raskonferanserna och att det sändes till uppfödarna före konferanserna,

§ 9 Jaktfrågor
Avdelning Mellan och Uppland/Västmanland har beslutat att ha ett respektive två inofficiella jaktanlagsprov, enligt den Norska modellen. Domare är Wenke Farstad och Ellen Getz Wold. Anna har mailat samtliga avdelningar med önskan om förslag på instruktörer som vill utbilda sig till jaktanlagsdomare.
Kurt Muren, Trestad, har arbetat fram ett nytt viltspårprotokoll. Kristina Törnberg kontaktar Curt och SSRK avseende huruvida Springerklubben kan ha ett eget protokoll.
Mjösjöproven som tidigare underkänts av SSRK har nu i efterhand godkänts. Problemen med jaktprov i norrland kvarstår dock.

§ 10 Rapporter
Bengt rapporterade från ett möte med Karin Ågren (Cockerklubben) och Andreas Sundgren beträffande arbetet med den jaktliga aveln. Ett utökat samarbete med Cockerklubben uppmuntrades
Anna rapporterade från den hearing SSRK kallat till även den beträffande den jaktliga aveln.
Två linjer gick att urskilja. Ett brett jakthundsperspektiv, samt ett elittänkande.
Problem finns att sammanföra de olika intresseriktningarna under SSRK´s fana.
Anna informerade om Springerklubbens hållning och gjorde en bra och tydlig redogörelse om denna.
Beslöts att informera Lotta Ahlberg om att arbetet med mentalbeskrivningarna går vidare och beräknas vara avslutade inom detta år.

§ 11 Springertidningen
Med tanke på ett kommande nytt utseende på ST aktualiserades frågan om ökade annonsintäkter för att täcka merkostnaden. Förslag att en grupp bildas för att få en bred kontaktyta mot intresserade företag.

§ 12 Hemsidan
Hemsidan är ett bra och snabbt sätt att informera medlemmarna.
Den går att utnyttja för mer information, dokument och artiklar i PDF format.

§ 13 Medlemsfrågor
Faktura på medlemsavgiften skickas med 30 dagars kredittid. Är avgiften inte betald skickar vi ingen tidning. När betalning skett kommer nästkommande nummer.
Osäkerhet finns om samtliga funktionärer i styrelser har betalat medlemsavgiften till klubben. Medlemsansvarig tillskriver funktionärerna som ej betalat avgiften där också ordföranden påtalar alvaret.

§ 14 Lokalavdelningarna
Inget ytterligare, utöver det som tagits upp under andra paragrafer, framkom.

§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom

§ 16 Avslutning och nästa möte.
Bengt avslutade mötet och det beslutades att nästa styrelsemöte blir i samband med raskonferansen.
Tid: 2 augusti klockan 12.00
Plats: Scandic hotell Elmia i JönköpingStäng