Styrelsemöte för Springerklubben HS 2002 10 26 i Norrköping

Närvarande:
Bengt Norrving Ordförande
Sigrun Wallqvist V. Ordförande
Anna-Greta Lingebrandt Utbildningsansvarig
Anna Lindh Jaktansvarig
Torbjörn Chemnitz Sekreterare

Meddelad frånvaro:
Kristina Törnberg Kassör
Lena Vängbo Avelsansvarig
Christina Dahl berg Suppleant
________________________________________________________________

§ 19 Öppnande av mötet och val av justeringsman.
Bengt öppnade dagens möte och hälsade samtliga närvarande välkomna. Till att justera dagens protokoll valdes Anna-Greta.

§ 20 Fastställande av dagordning.
Agendan kompletterades med § 24b Rapporter och som § 31b Övrig information.
Med dessa tillägg godkändes dagordningen.

§ 21 Föregående protokoll.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 22 Inkommande post.

a Protokoll Avd. Syd
b SSRK Borelius Stärk jakthundskl.
c SKK Hunden-behövsdagen
d SKK Inbjudan till kurs avelsplanering
OBS! Svar senast 20 sept.
Konstaterades att tiden för anmälan till kurs i avelsplanerings gått ut.

e SSRK Riktlinjer för Workingtest
f SSRK Info Remiss betr. jaktprovsbest. Retriever.
OBS svar 15 sept.
Remiss är besvarad betr. jaktprovsbestämmelser Retriever.

g SKK Rasspecifika avelsfrågor
h SKK Månadsbrev juni
i SKK Disciplinnämndsbeslut
j SKK Pressmeddelande
k SSRK Styrelseprotokoll
l Protokoll Region Syd
m SSRK Inbjudan till fullmäktige
OBS! Svar 27 september
n SKK Pressmeddelande
o SKK Månadsbrev augusti
p SKK Inbjudan kurs webbadmin.
OBS! Svar 4 oktober
q SKK Lista, examinatorer/asp.domare
r SSRK Bildande av MH råd
s SSRK Godkännande av examinator
t Mail Hemsidan
u SSRK Hamiltonplaketten
Beslöts att Torbjörn informerar avdelningarna om att de kan inkomma med förslag till person/er som kan vara aktuella för Hamiltonplaketten.

v SKK Beslut att återinföra ungh.kl.
x SSRK Auktorisation/extriördomare
Meddelat SSRK att Springerklubben godkänner förslaget

y SKK Kurs i avelsplanering
z SKK Betr. blodspår,stadgar.
å SSRK Förslag till reviderade stadgar
ä SSRK Minnesanteckningar RAS
ö SKK Månadsbrev oktober
aa SKK Domarauktorisation
ab SSRK Domare som vill öka sitt register
Meddelat SSRK att Springerklubben med glädje tillstyrker förslaget

ac SKK Inbjudan rasklubbstorget
Rasklubbstorget vid Stora Stockholmsutställningen. Avd. Östra har fått uppdraget att ordna med det praktiska.
Uppdrogs till Kristina att reglera ekonomin.

ad SKK Brev till deltagare i infodag 7 sep.
ae SSRK Styrelseprotokoll 10-11/8 02
af SK Östra Styrelseprotokoll 17 sept. 02
ag SK Östgöta Styrelseprotokoll 25 sept. 02
ah SK Östgöta Styrelseprotokoll 27 aug. 02
ai SK Östgöta Styrelseprotokoll 27 juni 02

Beslöts att inventera aktuella mässor och att ta upp den frågan vid fullmäktige 2003.
Uppdrogs till Torbjörn att undersöka möjligheterna att ordna en "mässkärm".

§ 23 Utgående post.
Ingen utgående post förelåg

§ 24 Uppdragslistan
o § 4l Exteriördomare. Tillskriva SSRK SKK Utfört.
o § 4n Kostnader 10:- /medlem och år Utfört.
o § 4q Tillskriva Helen Björkman betr. hederspriser Kvarstår
o § 10 Boka lokal och logi för ordförandemöte Utfört
o § 13 Tillskriva Peter betr. hemsidan. Avföres
o

§ 24b Rapporter.
Anna rapporterade om den förstudie till jaktanlagstest som gjorts på Medinge Säteri. Reportage kommer i Springertidningens julnummer.
Anna rapporterade även om den studie av Norska jaktanlagstest som hon medverkat i.
Båda aktiviteterna utföll mycket positivt.
Sigrun meddelade att hon planerar två uppfödarkonferanser under 2003, en i södra delen och en i norra delen av Sverige.
Bengt informerade om mötet betr. projekt RAS.
Bengt har träffat Ingemar Borelius i avsikt att diskutera Springerklubben.
Diskussionen berörde jaktproven över lag och specifikt Norrland, ett närmande av de två typerna av springer samt möjligheterna till eget officiellt jaktprov.
Bengt rapporterade vidare om mötet med Ib Ahlén Agria.
Agria kommer under 2003 att jobba vidare mot uppfödare. Springerrasen subventioneras med ca 80 - 100.000:- årligen genom rabatter. Möjligheter finns för lokalavdelningarna att söka ekonomisk stöd för specifika projekt.
Nytt möte med Agria är planerat till november.

§ 25 Ekonomi.
Rapport uteblev då kassören inte var närvarande. Budget för 2002 ej fastlagt med anledning av de beslut som fattades på fullmäktige 2002.
Uppdrogs till Kristina att försöka upprätta en reviderad budget.

§ 26 Utställningar och Club Show
Önskemål om en "festligare" CS.
TC undersöker om det går att arrangera partytält, grillad spädgris mm.
Beslöts att följande frågor och beslut skall underställas styrelse
o Val av domare
o Val av centrala funktionärer
o Budget
o Arrangemanget i stort.
o Hederspriser inventeras.
Försök skall göras att få tidningar på plats för reportage mm.
Beslut fattat vid ett tidigare styrelsemöte att införskaffa fyra utställningstält med springerklubbens logotyp på.

§ 27 Avelsfrågor.
Lena har bett om att få avgå från sitt uppdrag som Avelsansvarig. Lena kan tänka sig att i fortsättningen utföra registreringsarbetet.
Beslöts att Sigrun går in som ersättare för Lena. Charlotte Dackebro och Christina Daniels kvarstår i gruppen.
Sigrun arbetar med ett förslag till avelspolicy. När detta är framme skall det ut på remiss till avdelningarna.
Sigrun kontaktar Kicki för information om vad det skall stå på hemsidan.
Bengt informerar i sin ledare i Springertidningen om arbetet med avelspolicy och avelsstrategi.
Harald Ulltveit Moe undrade i ett mail till styrelsen om det finns någon möjlighet att via registrering av fucosidocis fria hundar och föräldrar få någon typ av intyg som uppfödare skulle kunna ge till presumtiva valpköpare.
Uppdrogs till Bengt att undersöka med SKK om de skulle kunna åta sig en sådan sak.

§ 28 Jaktfrågor.
SSRK föreslår ett införande av working test. Springerklubbens mening är att ett jaktanlagstest är en bättre värdemätare på springerns jaktanlag.
Styrelsen föreslår att på sikt få införa ett officiellt jaktanlagstest efter Norsk modell.
Fördelar finns i att domare kan anlitas från Norge i avvaktan på att vi får egna domare i Sverige.
Testet är i första hand avsett att kontrollera hundarnas jaktliga egenskaper och som ett sätt att få fler springerägare att intressera sig för jaktträning, i andra hand att provet skall vara championatsgrundande (internationellt championat)

§ 29 Utbildningar
Springerklubben behöver en gemensam utbildningplattform.
Vilka skall vi utföra och var görs i SSRK´s regi?
Anna-Greta går ut till avdelningarna inför år 2003 och förhör sig om vilka behov de har av stöd för sin utbildningar och vad de redan har.
Suzi har en del material för jaktinstruktörsutbildning. Hur hanterar vi det.
Bengt tar kontakt med Suzi vid ett senare tillfälle.

§ 30 Springertidningen.
o AU har dragit upp riktlinjerna för tidningen
o AU har träffat och samtalat med Anna Åberg
o Det finns stöd för att till år 2003 göra en rejäl ansiktslyftning av tidningen

Beslöts att som hjälp till Anna ta fram ett förslag till ny layout
Diskuterade möjligheten att sälja mer annonser. Frivilliga inom klubben med provisionsersättning?
Uppdrogs till Torbjörn att komma med förslag till layout och hur en effektivare annonsförsäljning skulle kunna arrangeras.

§ 31 Hemsidan
Ett problem är hur vi snabbt får tag i resultaten efter utställningar och jaktprov.
Helen har en mycket bra resultatrapportering från utställningarna.
Bengt förhör sig med Helen om hur samarbete kan ske.
Agria har en mycket informativ hemsida. Hur kan vi dra nytta av den.
Uppdrogs till Kicki att kontakta Ib i frågan.
Ett önskemål finns, att kunna registrera medlemskap elektroniskt.
Uppdrogs till Kicki att titta på en lösning.

§ 31b Övrigt informationsmaterial
Vid fullmäktigemötet 2002 framkom önskemål om ett "informationspaket" till valpköpare. Ett paket som lockar till medlemskap /fortsatt medlemskap/ i klubben.
Beslöts att göra om nuvarande informationsfolder.
Uppdrogs till Torbjörn att titta på ett förslag.
Vidare behöver "trimningstips" fräschas upp. Styrelsen vill undersöka möjligheten att göra en video eller ett bildspel på CD rom.
Uppdrogs till Torbjörn och Anna att titta närmare på frågan.


Ett paket till valpköparna skulle kunna ha ett innehåll bestående av
o Informationsfolder med inbetalningskort
o En springertidning
o En trimnings CD
När inbetalning av medlemskap skett till Springerklubben sänder kassören eller medlemsregistratorn ut ett välkomstbrev med någon ytterligare information.

§ 32 Medlemsfrågor.
Är behandlade under andra paragrafer

§ 33 Lokalavdelningarna
Är behandlade under andra paragrafer.

§ 34 Övriga frågor.
Gunilla Carlsson och Anki Berggren har sedan en tid bett att få ersättare som valpförmedlare resp. medlemsregistrator.
Som ersättare går Ingrid Norrving och Curt Muhren in

§ 35 Nästa möte och avslutning.
Bengt tackade för ett givande möte och återkommer med tidpunkt för nästa möte.


Vid protokollet Justeras / 2002 Justeras / 2002


………………………………… …………………………………. ………………………………..

Torbjörn Chemnitz Bengt Norrving Anna-Greta Lingebrandt