Styrelsemöte för Springerklubben HS 2002 06 29 - 30. Plats Furuvik.
Närvarande:
Bengt Norrving Ordförande
Sigrun Wallqvist V. Ordförande
Anna-Greta Lingebrandt Utbildningsansvarig
Kristina Törnberg Kassör
Anna Lindh Jaktansvarig
Lena Vängbo Avelsansvarig
Torbjörn Chemnitz Sekreterare

Meddelad frånvaro:
Christina Dahlberg Suppliant
________________________________________________________________

§ 1 Öppnande av mötet samt val av justeringsman.
Bengt öppnade mötet med att hälsa samtliga välkomna. Till att tillsammans med Bengt justera dagens protokoll valdes Sigrun.

§ 2 Fastställande av dagordning.
En punkt - Rapporter - Läggs in som § 5b.
Under § 16 Övriga frågor, lades en underrubrik Relationer SSRK - SKK
Dagordningen godkändes med dessa kompletteringar.

§ 3 Föregående protokoll.
o AU Protokoll daterat 2002 04 26. Kicki Danielsson ändras till Kicki Dahlberg, vilket är hennes rätta namn.
o Fullmäktigeprotokollet. Under § 21 Motioner ändras föredragande Kristina Törnberg till Lotta Ahlberg. Efter denna justering godkändes protokollet.
o Konstituerande styrelsemöte daterat 2002 04 06 godkändes i sin helhet.

§ 4 Inkommande post.
Samtliga styrelsemedlemmar har fått dessa handlingar innan mötet och de kommentarer som framkom redovisas här:
a. Årsmöteshandlingar avdelning Småland. Lades till handlingarna
b. Årsmöteshandlingar avdelning Östra. Lades till handlingarna
c. SKK utskick till rasklubbarna. Månadsbrev samt disciplinnämndsärenden. Lades till handlingarna
d. Konstituerande möte avdelning Väst. Lades till handlingarna.
e. Konstituerande möte avdelning SYD. Lades till handlingarna.
f. Protokoll SKK avelskommittémöte. Lena meddelade att SK har sammanställt resultat och sänt detta till SKK.
g. SKK utskick tillrasklubbarna. Månadsbrev Maj, Plock upp med pressmeddelande, funktionärsträff SSRK/AS.
h. Styrelseprotokoll avdelning Väst
i. Information SKK Avelspolicy
j. SKK Minnesanteckningar avelskonferans
k. Inbjudan till Instruktörsutbildare. Utanför Uppsala 15-19/1 2003. Beslöts att informera lokalavdelningarna. Kontaktperson Anna Lindh
l. SSRK protokoll daterat 2002 04 05. § 82. Anna funderade över hur SSRK har tänkt sig att utföra jaktprov i norra Sverige. Domarföreningen har uttryckt en uppfattning som inte gynnar SK´s ambitioner. Beslöts att Bengt sammanträder med Uddman och diskuterar frågan. § 101. Preparandkurs för extriördomare. SK´s årsmöte och styrelse har beslutat att till SSRK framföra vikten av att SK har en erfaren examinator som är väl förtrogen med rasen på vår ras. Beslöts att föreslå Annica Ultveit Moe som examinator på Engels Springer Spaniel. Sekreteraren tillskriver SSRK och SKK. Paragrafen är omedelbart justerad.
m. Minnesanteckningar från SSRK´s utställningsseminarium.
n. Intresseförfrågan om Rasdatatjänst. Uppdrogs till Lena att undersöka kostnader och villkor.
o. SSRK rasspecifika avelsstrategier.
p. SSRK. Inbjudan till seminarium beträffande rasspecifika avelsstrategier.
Beslutades att Lena och Sigrun deltar med Bengt son reserv.
q. Från Helen Berggren beträffande vandringspriser. Styrelsen behandlade Helens förslag till ändringar beträffande villkoren för priserna. Beslöts att benämna vandringspriserna enligt nedan.
o Årets Springer
o Årets Jaktspringer
o Årets Utställningsspringer
o Årets Viltspårsspringer
o Årets Veteran
o Årets Springeruppfödare
Helen vill instifta ytterligare ett vandringspris till Årets Avelsspringer.
Styrelsen beslöt att tillstyrka detta och tacka för ett bra initiativ. Samtidigt
beslöts att detta sjunde vandringspris får bli det sista som SK har. För
utformning och villkor för priset uppdrogs till Bengt och Sigrun att tillskriva
Helen samt att samtidigt bifoga ett protokollsutdrag.

§ 5 Utgående post
Brev har skickats till SSRK beträffande borttagandet av unghundsklassen. SK protesterar mot detta beslut och kräver att det rivs upp.

§ 5b Rapporter
Bengt rapporterade från sitt möte med Agria. Agria uppmanar klubben och lokalavdelningarna att nyttja samarbetet mer. Agria har resurser att nyttja om det är aktiviteter som är till gagn för båda parter. Agria har även en mycket informativ hemsida där klubben kan hämta material för sina aktiviteter eller som ren medlemsinformation.
Bengt rapporterade även från informationsmöte med Lars Audell beträffande HD och avläsningsresultaten. Statistik finns från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Intressanta siffror med tanke på Finland och Danmarks villkor för avel sett i relation till Sveriges och Norges. Beslöts att presentera statistiken i Springertidningen.
Kristina informerade om att det är 340 springerspaniel i den nya Stamboken.
Tryckkostnaden understiger försäljningsintäkterna, så den bör lämna ett överskott

§ 6 Uppdragslistan
Genomgick de uppdrag årsmötet givit den nya styrelsen samt de tillkommande efter AU mötet. Bifogar en ny lista med detta protokoll.

§ 7 Ekonomi
Nettobehållningen 2002 05 31 är ca xx Prognostiserat resultat för verksamhetsåret är inte gjort med anledning av de påverkande uppgifter årsmötet ålade den nya styrelsen.

§ 8 Utställningar och Club Show
Det mesta är på gång och planeringen följs. Ett återkommande problem är anskaffning av fyra stycken domartält som årligen lånas in. Beslöts att köpa in dessa fyra med stark sponsring av ex. Agria, någon fodertillverkare samt att förse tälten med Springerlogotyp. Kostnad för klubben ca xx

§ 9 Avelsfrågor
Lena informerade om de aktiviteter hon bedriver. Det är Rasdata, kostnader och möjligheter, avelspolicyn och att det dykt upp något nytt PRA fall.
Aktiviteter pågår med Fc tester. Detta kan gå att koppla till Agrias forskningsfond för att få ner kostnaderna. SK har kontakt med Lessley som är Agrias koordinator. Lena önskar ett möte med avelskommittén för att bestämma hur vi registrerar och informerar om resultaten.

§ 10 Jaktfrågor
Anna redogjorde för de frågor som det arbetas med och som vi bör arbeta med:
o Strategin, hur gör vi i Springerklubben efter det som skett senaste tiden
o SSRK´s jaktprovsverksamhet, hur påverkar den oss?
o SSRK´s domare, hur väl kan de hantera hela Springerklubben, med de olika falangerna? Hur väljs och utbildas domare? SK vill vara med och påverka.
o Vilka regler gäller för utsättning av vilt. Jordbruksverket, SSRK eller domarföreningens?
Springerklubben har vid tillfälle fått godkänt att hålla ett eget jaktprov. Bengt försöker få det bekräftat vid sitt möte med Borelius.
Vid årsmötet beslutades det att Springerklubben skall arbeta fram ett jaktanlagsprov så att även svenska hundar kan få sina internationells championat i Sverige.
Ett första test kommer att genomföras i Mellansverige den 14-15 september. Arrangör är Erik Lassuri. Domare blir Per Lökken, som är jaktanlagsdomare i Norge.
Bengt föreslog att det kan vara ett bra tillfälle att styrelsen träffar samtliga avdelningsordföranden. Uppdrogs till Anna-Greta att ordna boka uppehälle samt senare även bjuda in dem.

§ 11 Utbildningar
En utbildning av viltspårsinstruktörer har genomförts i Mjösjö. Det var sju deltagare och kursen hade varit givande och bra.
Beslutades att utbildningsansvarig skall medverka till att utarbeta modeller för klubbens utbildningar sända information till instruktören samt att hålla styrelsen informerad. Styrelsen måste ha möjlighet att påverka i utbildningsfrågorna.


§ 12 Springertidningen
Här har det framkommit en hel del förslag på hur klubben skall kunna förbättra informationen till avdelningar och medlemmar. Klubben medlemsinformation är viktig och ett väsentligt led i att öka medlemsantalet och att öka förtroendet för klubbstyrelsen. Det är viktigt för klubben att all information stödjer varandra. Det som diskuterades var:
o Springertidningen
o Hemsidan
o Valpförmedlingen
o Medlemsregistret
o Klubbens information till presumtiva medlemmar
o Uppbackning av avdelningarna vid lokala aktiviteter.
Här är springertidningen den viktigaste informationsbäraren.
Springertidningens redaktör har problem med att få in material så att tidningen blir intressant för "vanliga" valpköpare. Föreslogs att vi bildar en redaktion med avdelningsansvariga samt att en mediakonsult kontaktas för att hitta innehåll och lay out för en "ny" springertidning. Beslöts att denna nya springertidning skall ha sitt första nummer 1 2003. Beslöts att tillfråga Kicki om hon kan ta ett totalansvar för informationens innehåll och presentation.

§ 13 Hemsidan
Peter har avsagt sig arbetet med webbsidan. Uppdrogs till Bengt att tillskriva Peter , tacka för ett bra jobb och informerar om styrelsens nya informationspolicy.
Valpförmedlingens arbetssätt är något omständligt vilket får till följd att en del valpkullar inte kommer ut i tid på hemsidan. Styrelsen ser över detta och kommer med förslag till enklare och snabbare hantering. Beslöts att valpförmedlingen öppnar ett eget postgirokonto. Attesträtt kassören. Beslöts även att valpförmedlingen får en administrationsfil för att kunna lägga in valpkullen själv.
Kicki Dahlberg är tillfrågad om hon kan ta över arbetet med hemsidan.

§ 14 Medlemsfrågor
Medlemsregistret fungerar inte tillfredsställande. Anna Åberg presenterar ett nytt register son är kopplat till ekonomifunktionen. Utvärdering görs av Kristina. Övriga frågor har behandlats löpande under mötet då medlemsfrågorna är en övergripande angelägenhet.
Föreslogs att styrelsen bildar en projektgrupp för medlemsrekrytering. Diskuterades att ha ett paket för nya medlemmar som våra uppfödare kan använda i avsikt att få dessa som medlemmar.

§ 15 Lokalavdelningarna
Många punkter tidigare under mötet har varit inriktade mot en bra kontakt och information till avdelningarna och medlemmarna. Beslöts att Sigrun skall vara en naturlig kontakt för våra uppfödare.

§ 16 Övriga frågor
Diskuterades våra relationer till SSRK och SKK samt den situation som uppkommit med anledning av "jaktkassans" bildande.
Efter Bengts möten med SSRK´s ordförande Borelius samt diskussioner med våra avdelningar och uppfödare skall en strategi utformas för våt agerande i springer och spanielfrågor.

§ 17 Information från tidningsredaktören och jaktkommittéansvarig.
Varken Club Show, valpförmedling eller webbansvariga hade möjlighet att närvara.
Suzi informerade styrelsen om de aktiviteter och projekt som påbörjats i avsikt att finna aktiviteter som bevarar de jaktliga egenskaperna hos vår ras. Det gäller funktionsbeskrivning, mentalbeskrivning, jaktanlagsbeskrivning och jaktanlagsprov.
Suzi har varit i kontakt med Borelius och fått vissa löften om att SK får egna prov mot utbyte av att SK ser positivt på att samtliga springerägare kan vara medlemmar i klubben och att man då skall utveckla provverksamheten på elitnivå.
Anna Åberg informerade om nuvarande situation. Bengt informerade Anna om de diskussioner som förutvarit.
Styrelsen och redaktören var överens om att vi tillsammans skall se över
o Tidningens struktur
o Policy
o Materialtillgång
o Samspel med hemsidan
Tidningen skall spegla ett brett intresse för rasen.
Föreslogs att "redaktionsgruppen" kommer med förslag på ovanstående i god tid före pressläggningen för nr.1 2003.
Föreslogs även att annonspriserna för kommersionella annonser ökas till xx för en helsida och xx för en halv.

§ 18 Nästa möte och avslutning
Bengt tackade samtliga mötesdeltagare och att beslut om nästa möte meddelas senare.