Protokoll fört vid Springerklubbens ordinarie fullmäktigemöte 2002 04 06
Lövuddens Konferens och Vandrarhem i Västerås.


§ 1 Öppnande.
Ordförande Anders Berggren öppnade mötet och hälsade samtliga delegater och medlemmar välkomna till dagens fullmäktigemöte.

§ 2 Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes genom namnupprop.

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Hans Eriksson och som vice ordförande valdes Peter Olsson.

§ 4 Meddelande om styrelsens val av sekreterare för mötet.
Torbjörn Chemnitz var vald att föra dagens fullmäktigeprotokoll

§ 5 Val av två protokolljusterare jämte rösträknare.
Till att justera dagens protokoll samt att vara rösträknare under mötet valdes Anna Lindh och Ingmarie Nilsson

§ 6 Kallelse till mötet.
Kallelse till mötet har varit publicerat i Springertidningen samt att lokalavdelningarna fått till uppgift att utse delegater.
Fullmäktige godkände förfarandet.

§ 7 Fastställande av dagordning.
Förelagd dagordning godkändes utan ändringar och tillägg.

§ 8 Val av personer som skall förbereda en valberedning.
Då sittande valberedning tidigare påbörjat sitt arbete att finna förslag till ny valberedning beslöts att sittande valberedning får fortsätta sitt arbete.

§ 9 Förvaltningsberättelse och redogörelse av arbetet med avelsfrågor.
De i kallelsen tidigare utsända skriftliga redogörelserna godkändes.

§ 10 Revisorns berättelse samt fastställande av resultat-och balansräkning.
Frågor betr. de fonder klubben disponerar framkom. Hur och när de kan användas.Anders redogjorde för detta och meddelade samtidigt att de har använts i samband med Agrias sponsring av Östra avdelningens fucosdosistester.Sigrun Wallqvist påtalade vikten av att information kommer till avdelningarna och yrkade att styrelsen informerar avdelningarna om vilka möjligheter som finns.
Fullmäktige biföll yrkandet.

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fullmäktige biföll revisorernas rekommendation att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 12 Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
Den med kallelsen utsända verksamhetsplanen diskuterades. Den genomgående frågan var:
- Hur ökar vi antalet medlemmar?
Här var den allmänna meningen att uppfödarna är nyckelpersoner. Valpköpare är en bra rekryteringsbas till Springerklubben och det måste vi utnyttja.
- Hur får vi bra jaktprovsdomare för "vår" ras?
- Hur får vi springerägarna att Fucosidos testa sina hundar.
Här diskuterades Springertidningens möjligheter att bära fram budskapet genom att styrelsen och de stora uppfödarna genom "det goda exemplets makt" redovisar sina synpunkter och testande av sina hundar.
Diskussionerna mynnade ut i tre uppdrag till den kommande styrelsen.
Uppdrogs till den kommande styrelsen att:
o Ta fram en informationsfolder som tillsammans med ett inbetalningskort som uppfödarna kan ge till sina valpköpare.
o Stötta utbildningen av jaktprovsdomare i nära samarbete med SSRK och SKK
o Via redaktionellt material som införs i Springertidningen visa på "det goda exemplets makt" och låta tongivande uppfödare och styrelsemedlemmar förklara sina ställningstaganden beträffande fucosidostester.

§ 13 Budget 2002.
Då det kommit yrkanden från fullmäktige som påverkar den framlagda budgeten. Uppdrogs till den nya styrelsen att omarbeta denna med den förutsättningen att beslut tagits att medlemsavgifterna är oförändrade.

§ 14 Reseersättningar och traktamenten.
Beslöts att dessa är oförändrade och även i fortsättningen följer Statens normer.

§ 15 Val av ordförande för styrelsen.
Till styrelsens ordförande på ett år valdes Bengt Norrving enhälligt.

§ 16 Val av övriga styrelsemedlemmar.
Till ordinarie styrelsemedlemmar för en period av två år valdes:
Anna Lindh Nyval
Sigrun Wallqvist Nyval
Torbjörn Chemnitz Nyval
Till ordinarie styrelsemedlem på ett år (fyllnadsval) valdes:
Kristina Törnberg Nyval

§ 17 Val av suppleant.
Till suppleant på ett år valdes Kristina Dahlberg

§ 18 Val av revisorer och två revisorssuppleanter.
Till revisorer för ett år valdes:
Nils-Erik Andersson Omval
Marika Kroppegård Omval
Till revisorssuppleanter valdes:
Christina Filén Omval
Pia Axelsson Omval


§ 19 Ledamöter till SSRK´s fullmäktige
.
Uppdrogs till styrelsen att utse ledamöter samt suppleanter för dessa till SSRK´s fullmäktige

§ 20 Val av valberedning.
Till valberedning för verksamhetsåret valdes:
Marlene Berner
Erik Lassuri
Harald Ulltveit-Moe
Valberedningen utser ordförande inom gruppen

§ 21 Motioner anmälda till styrelsen före 1/12 2001.
Nio motioner hade kommit styrelsen till del före den 1 december 2001. Tre avseende Fucosidos och sex stycken med annat yrkande. Ordförande valde att föreslå fullmäktige att först behandla "övriga motioner" för att sedan behandla motionerna beträffande fucosidos tillsammans.
Fullmäktige biföll ordförandes förslag.

Från lokalavdelningen Uppland -Västmanland
Ärendet föredrogs av xx
Motion: Att föreslå stämman att Springerklubbens årliga Club-Show permanentas till Lövudden i Västerås.
Fullmäktige biföll motionen med tillägg att: Arrangören inte bör binda sig för just Lövudden som utställningsplats. Ändrade förhållanden kan motivera annan lokalisering i närheten

Från lokalavdelningen Uppland - Västmanland.
Ärendet föredrogs av xx
Motion: Att föreslå stämman att varje lokalavdelning inom Springerklubben, såsom föreningsstöd, en gång per år erbjudas gratis helsidesannons i en av Springertidningens utgåvor nr. 1-3
Många synpunkter kom från fullmäktiges ledamöter, där en allmän mening var att Springertidningen är till för medlemmarna och ju mer information de kan få ju bättre är det för klubben.
Andra menade att styrelsen borde ta ett bredare grepp om Springertidningens innehåll och utformning.
En tredje åsikt var att vi måste beakta kostnaderna.
Fullmäktige avslog motionen med motiveringen att informationen från lokalavdelningarna kan utformas på annat sätt och med högt läsvärde.

Från lokalavdelningen Springer Östra
Ärendet föredrogs av xx
Motion: Att tidigarelägga utgivningsdagarna för Springertidningen.
Motionärerna anser att med nuvarande utgivningsdagar hinner inte lokalavdelningarna med att planera för de aktiviteter som skall annonseras, samt att medlemmarna får informationen för tidigt. Man önskar en bättre samstämmighet mellan anmälan till aktiviteter och Springertidningens utgivningsdagar.
Föreningsstämman biföll motionen med tillägg att uppdrag till styrelsen att tillse att såväl utgivningsdag som manusstop efterlevs.

Från lokalavdelningen Springer Östra.
Ärendet föredrogs av xx
Motion: Att komplettera Springerklubbens hemsida med rasdata från Svenska Kennelklubben.
Fullmäktige biföll motionen med motiveringen att beslut redan fattats i frågan och arbetet har påbörjats.

Från lokalavdelningen Springer Trestad
Ärendet föredrogs av xx
Motion: Att via MUH tester ta fram en profil (rasstandard) för Engelsk Springer Spaniel som avdelningarna kan jobba med under ett år och därefter göra en utvärdering.
Suzi Sundberg svarade för styrelsen och förklarade att arbete är påbörjat med att planera för utbildning av egna mentalbeskrivare i avsikt att öka antalet mentalbeskrivna hundar.
Detta i syfte att utreda hur vår Springer Spaniel ser ut i dag.
Fullmäktige avslog motionen.

Från Sigrun Wallqvist Trollhättan
Ärendet föredrogs av xx
Motion: Att införa ett jaktanlagsprov som merit för Internationellt Championat.
Suzi Sundberg svarade för styrelsen att arbete pågår och att en grupp under ledning av Erik Lassuri arbetar med frågan
Föreningsstämman biföll motionen.

Till föreningsstämman hade det utöver dessa motionen inkommit tre stycken som berörde sjukdomen Fucosidosis.
En från xx som yrkade att man inför ett hälsoprogram för rasen.
En från Lokalavdelningen Springer Trestad som yrkade på införande av bekämpningsprogram.
En från xx som yrkade på införande av bekämpningsprogram.
Ordföranden föreslog att delegaterna skulle argumentera i formerna, frivilliga åtgärder och i tvingande åtgärder.
Lena Vängbo redogjorde för SKK´s inställning till tvingande åtgärder, och menade att SKK anser att sjukdomsfallen är alltför få för att motivera en tvingande åtgärd.
xx läste upp Jordbruksverkets regler för avel, där det framgår att det är förbjudet att avla på djur som har en nedärvbar sjukdom.
xx menade att en 400% ökning av testade hundar från år 2000 till år 2001 visar att en frivillig modell är till fyllest. xx menade också att Fucosidosis inte ens finns med på Agrias lista över rasens sjukdomar, så varför börja med det minsta problemet.
xx menade att problemet har funnits länge och att det finns ett stort mörkertal i de siffror över sjuka hundar som presenteras. xx fick medhåll av xxi detta påstående.
xx menade att om vi skall bestämma något under stämman så måste vi hålla oss till fakta och inte spekulera i mörkertal som vi inte vet något om.
Ordföranden sammanfattade diskussionen så att två propositioner ställdes mot varandra.
Skall vi vidtaga åtgärder eller skall vi inte vidtaga åtgärder.
Stämman röstade för att vidtaga åtgärder mot Fucosidosis
Nästa propositionsordning var
På frivillig väg med någon typ av registrering eller tvingande åtgärder.
Stämman röstade för alternativet på frivillig väg med någon typ av registrering.
Därpå togs de tre motionerna upp och fullmäktige avslog samtliga.

§ 22 Övriga frågor.
xx undrade vilka krav styrelsen ställer på en examinator för Engelsk Springer Spaniel.
xx svarade att det är erfarenhet av rasen, kunskap och ett antal år "på nacken". Det är dessutom svårt att få domare från de egna leden.
Fullmäktige uppdrog till styrelsen att ha närmare kontakt med SSRK och SKK för utseendet av examinator för vår ras.

§ 23 Avslutning.
Bengt Norrving passade på att tacka Hans Eriksson för uppdraget som mötesordförande och deklarerade att han som nyvald ordförande skall försöka att tillvarataga medlemmarnas och avdelningarnas intressen genom ett bra samarbete med huvudstyrelsen.
Bengt tackade de avgående ledamöterna Anita Danielsson och Marlene Berner (ej närvarande) samt Suzi Sundberg och Anders Berggren.
Bengt påtalade att både Anders och Suzi kommer att vara aktiva i klubben och att de numer har arbetsuppgifter utanför styrelsen som utställningsansvarig respektive projektledare för "springerns jaktliga egenskaper".
Därmed avslutade Bengt årets fullmäktige och tackade samtliga delegater och medlemmar för ett givande och bra fullmäktigemöte.